หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ (Visual Testing)

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TAA-ZZZ-4-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ (Visual Testing)

ทบทวนครั้งที่

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ (Visual Testing Inspector)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบเอกสารใบสั่งงาน อ่านแบบที่ใช้ในการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ เตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ ตลอดจนสามารถเตรียมเอกสารที่กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับในงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10111 ตรวจสอบเอกสารใบสั่งงานเพื่อการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ

1.อ่านรายละเอียดองค์ประกอบของใบสั่งงานได้ถูกต้องครบถ้วน
2. เลือกขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามสภาพงาน

10112 อ่านแบบที่ใช้ในการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจเพื่อการกำหนดประเภทการทดสอบ

1.อ่านแบบและสัญลักษณ์ของงานตามใบสั่งงานกำหนดได้ถูกต้องครบถ้วน
2.เลือกประเภทการทดสอบที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบด้วยวิธีตรวจพินิจ

10113 เตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ

1.จัดเตรียมเอกสารการปฏิบัติงาน (Procedure)ตามประเภทการทดสอบสำหรับงานที่ต้องทำตามใบสั่งงานได้ถูกต้องครบถ้วน
2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการบันทึกและรายงานผลได้ถูกต้องครบถ้วน

10114 เตรียมเอกสารที่กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับในงานทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ

1.เลือกใช้เอกสารที่กำหนดมาตรฐานในการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจได้ถูกต้อง
2.เลือกใช้เอกสารที่กำหนดเกณฑ์การยอมรับในการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับในงานทดสอบโดยไม่ทำลาย

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

strong
(ก) ความต้องการด้านทักษะ/strong
1. ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ด้านการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
2. เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
strong(ข) ความต้องการด้านความรู้/strong
1. การใช้เครื่องมือทดสอบ
2. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่ใช้ในงานทดสอบโดยไม่ทำลาย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

strong
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( /strongstrongPerformance Evidence )/strong
1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ
2. แบบบันทึกการสังเกตการปฎิบัติงาน
strong(ข) หลักฐานความรู้ (/strongstrongKnowledge Evidence)/strong
1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
strong
(ค) คำแนะนำในการประเมิน/strong
ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
strong
(ง) วิธีการประเมิน/strong
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

strong(ข) คำอธิบายรายละเอียด/strong
1. มาตรฐานและเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดสำหรับการทดสอบด้วยวิธีตรวจพินิจ สำหรับหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่
1.1 ASME Section V (American Society of Mechanical Engineers)
1.2 AWS D1.1 (American Welding Society)
1.3 ASTM (American Standard of Testing Material)
1.4 NTM (Non Destructive Testing Manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือประเมิน

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.4 เครื่องมือประเมิน

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือสำหรับการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีตรวจพินิจ (Visual Testing)