หน่วยสมรรถนะ

แก้ปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-4-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  แก้ปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3122หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถแก้ปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำ ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02310.01 หาสาเหตุของปัญหาในงานควบคุมคุณภาพน้ำ

1. รวบรวมข้อมูลปัญหาในงานควบคุมคุณภาพน้ำได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในงานควบคุมคุณภาพน้ำได้อย่างถูกต้อง
3. ระบุสาเหตุของปัญหาในงานควบคุมคุณภาพน้ำจากการวิเคราะห์ตามวิธีที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

02310.02 กำหนดวิธีในการแก้ปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำ

1. ระบุแนวทางวิธีการในการแก้ปัญหาในงานควบคุมคุณภาพน้ำได้อย่างถูกต้อง
2. แนะนำแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนรายงานผลการแก้ไขปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำได้อย่างละเอียดถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการควบคุมงานควบคุมคุณภาพน้ำประปา 2. ทักษะการตรวจสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำประปา 3. ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพน้ำประปา 2. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม ติดตามงานควบคุมคุณภาพน้ำประปา 3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง 4. ความรู้เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน 5. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานควบคุมคุณภาพน้ำประปา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการแก้ปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการแก้ปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำ โดยในการทดสอบต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดความปลอดภัย และมาตรฐานน้ำประปา 2) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในการวางแผน การควบคุมเวลา และการติดตามการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้ได้ตามที่กำหนด ตามมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพการผลิตประปาวิเคราะห์ วินิจฉัยแก้ไขปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำประปาได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) การควบคุมคุณภาพน้ำประปา ในกระบวนการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอนจะต้องมีการควบคุมคุณภาพน้ำ และเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะต้องวิเคราะห์ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ หรือนักวิทยาศาสตร์ ทั้งในเรื่องความขุ่น สิ่งเจือปนที่อาจตกค้างอยู่ในแต่ละขั้นของการผลิต สภาพความเป็นกรด – เบส ของน้ำ ตลอดจนปริมาณคลอรีนคงเหลือ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าน้ำประปาที่ส่งให้ประชาชนสะอาด ปลอดภัย สำหรับการอุปโภคบริโภคและการตรวจสอบนี้จะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำจากจุดต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต เพื่อนำมาตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจจะนำไปปรับปรุงแก้ไขระบบการผลิตแต่ละจุด เช่น มีการเพิ่มหรือลดสารเคมีในจุดที่พบข้อบกพร่อง เป็นต้น 2) การหาสาเหตุของปัญหาในการควบคุมคุณภาพน้ำ หมายถึง การรวบรวมข้อมูลปัญหาในงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3) มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในงานควบคุมคุณภาพน้ำ เพื่อระบุสาเหตุของปัญหาในงานควบคุมคุณภาพน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการแก้ไข 4) กำหนดวิธีในการแก้ปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำ หมายถึง การกำหนดระบุแนวทาง วิธีการในการแก้ปัญหาในงานควบคุมคุณภาพน้ำ และแนะนำแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 5) ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานควบคุมคุณภาพน้ำ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการแก้ไขปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำ เพื่อที่จะได้นำผลการแก้ไขปัญหามาใช้ในการปรังปรุงและแก้ปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำและงานผลิตน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานแก้ปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 หรือคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ หรือการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ หรือการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในระบบผลิตและระบบจำหน่าย หรือการประปาส่วนภูมิภาคคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 7) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปาจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก. 257-2549 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น 8) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมินการหาสาเหตุของปัญหาในการควบคุมคุณภาพน้ำ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมินการกำหนดวิธีในการแก้ปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ