หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-4-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3122หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ วิเคราะห์ผลการประเมินผล เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องงานควบคุมคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพ ได้ตามที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  3122หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02309.01 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ

1. ระบุรายการตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำได้ครบถ้วนถูกต้อง
2. กำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนแผนแผนการตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำได้อย่างละเอียดถูกต้อง

02309.02 ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ

1. มอบหมายงานการตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่างถูกต้อง

02309.03 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ

1. รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. ใช้ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมของผู้ปฏิบัติงานเพื่อทำการวิเคราะห์ให้ได้คุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนรายงานผลการวิเคราะห์และการปฏิบัติงานได้อย่างละเอียดถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการควบคุมงานควบคุมคุณภาพน้ำประปา 2) ทักษะการตรวจสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำประปา 3) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพน้ำประปา 2) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม ติดตามงานควบคุมคุณภาพน้ำประปา 3) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขั้นสูง 4) ความรู้เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน 5) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานควบคุมคุณภาพน้ำประปา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการกำกับดูแลงานควบคุมคุณภาพน้ำ โดยในการทดสอบต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดความปลอดภัย และมาตรฐานน้ำประปา 2) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในการวางแผน การควบคุมเวลา และการติดตามการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้ได้ตามที่กำหนด ตามมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพการผลิตประปา วิเคราะห์ วินิจฉัยแก้ไขปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำประปาได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) การควบคุมคุณภาพน้ำ ในกระบวนการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอนจะต้องมีการควบคุมคุณภาพน้ำ และเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะต้องวิเคราะห์ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ หรือนักวิทยาศาสตร์ ทั้งในเรื่องความขุ่น สิ่งเจือปน ที่อาจตกค้างอยู่ในแต่ละขั้นของการผลิต สภาพความเป็น กรด – เบส ของน้ำ ตลอดจนปริมาณคลอรีนคงเหลือ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าน้ำประปาที่ส่งให้ประชาชนสะอาด ปลอดภัย สำหรับการอุปโภคบริโภคและการตรวจสอบนี้ จะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอโดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำจากจุดต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต เพื่อนำมาตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจจะนำไปปรับปรุงแก้ไขระบบการผลิตแต่ละจุดทันที เช่น มีการเพิ่มหรือลดสารเคมีในจุดที่พบข้อบกพร่อง เป็นต้น 2) การตรวจสอบคุณภาพการควบคุมคุณภาพน้ำ หมายถึง การตรวจสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำในกระบวนการควบคุมคุณภาพน้ำ ในแต่ละกระบวนการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพน้ำ ทั้งการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ การตรวจวัดค่าและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อให้คุณภาพน้ำจากระบบผลิตมีตามมาตรฐานตามที่กำหนด และตรงตามแผนที่กำหนดไว้ มีวิธีการดังนี้ 2.1) การวางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ หมายถึง การระบุรายการที่จะตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ และวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานและรวมถึงข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านระบบการผลิตน้ำเพื่อใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบ 2.2) การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ หมายถึง ทำการตรวจสอบงานควบคุมคุณภาพน้ำตามรายการ และแผนที่กำหนดในแต่ละกระบวนการควบคุมคุณภาพน้ำตามรายการที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบคุณภาพงานผลิตน้ำประปา โดยมีวิธีการในการตรวจสอบที่ถูกต้องตามที่กำหนด 2.3) การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ หมายถึง การรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ ทั้งผลการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ ผลการตรวจวัดค่าและผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จากผู้ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ เพื่อที่จะได้นำผลการตรวจสอบมาใช้ในการปรังปรุงและแก้ปัญหางานผลิตน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 หรือคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ หรือการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ หรือการตรวจวัดคุณภาพน้ำในระบบผลิตและระบบจำหน่าย หรือการประปาส่วนภูมิภาคคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 4) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปาจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก. 257-2549 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมินการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการควบคุมคุณภาพน้ำ
แก้ปัญหางานควบคุมคุณภาพน้ำ