หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-4-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  3122หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำ จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำดิบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02306.01 จัดทำแผนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ

1. รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำดิบได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. วิเคราะห์และคำนวณหาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมที่จะใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. เขียนแผนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบได้อย่างละเอียดถูกต้อง

02306.02 ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ

1. มอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ได้อย่างละเอียดถูกต้อง
2. ติดตามผลการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบได้ตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตรวจผลการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบได้อย่างถูกต้อง

02306.03 เขียนรายงานผลการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ

1. บันทึกผลการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบได้อย่างละเอียดถูกต้อง
2. บันทึกแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบได้อย่างละเอียดถูกต้อง
3. ตรวจทานการเขียนรายงานผลการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการวางแผนและทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้ตามหลักการที่กำหนด 2. ทักษะการบันทึก/สรุปผลการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 3. ทักษะการคำนวณ/คาดการณ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานแต่ละขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา 2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานแต่ละขั้นตอนของระบบผลิตน้ำประปา 3. ความรู้ หลักการในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 4. ความรู้เกี่ยวกับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค)คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 3) พิจารณาจากการข้อสอบข้อเขียน 4) พิจารณาจากการสอบปฏิบัติ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ โดยในการทดสอบต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดความปลอดภัย และมาตรฐานผลิตน้ำประปา 2) ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในการวางแผน การควบคุมเวลา และการติดตามการผลิตน้ำประปาให้ได้ตามที่กำหนด ตามเวลา ตามมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพการผลิตประปา วิเคราะห์วินิจฉัยแก้ไขปัญหางานผลิตน้ำประปาได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ หมายถึง การนำผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำดิบที่เกิดขึ้น มาคิดวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ โดยการคำนวณอัตราการจ่ายสารเคมีที่เหมาะสม ที่จะใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบให้มีคุณภาพตามที่กำหนด โดยใช้ระบบ หรือกระบวนการที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ เพื่อให้น้ำดิบให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถนำไปผลิตเป็นน้ำประปาได้อย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนด ซึ่งต้องมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ และมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยต้องมีการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบด้วย เพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบต่อไป 2) แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ หมายถึง แนวทางในการใช้ระบบ หรือกระบวนการที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ เพื่อให้น้ำดิบมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถนำไปผลิตเป็นน้ำประปาน้ำได้อย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนด โดยถ้าแหล่งน้ำดิบนั้น ไม่ได้มาตรฐาน จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้นก่อน โดยพิจารณาจากพารามิเตอร์ที่มีปัญหา เช่น 2.1) แบคทีเรีย มีแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบด้วยการเติมคลอรีนในช่วงต้น (Prechlorination) เพื่อฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรียต่างๆ 2.2) สาหร่าย มีแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบด้วยการเติมคลอรีนในช่วงต้น (Prechlorination) เพื่อฆ่าสาหร่ายในเบื้องต้น 2.3) ความขุ่นสูง มีแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบด้วยการเติมสารสร้างตะกอนในช่วงต้น (Pre-treatment) เช่น สารส้มหรือโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์เพื่อลดความขุ่นของน้ำดิบในเบื้องต้นได้ 2.4) ออกซิเจนละลายน้ำต่ำ มีแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบด้วยการเติมอากาศลงในน้ำดิบเพื่อยกระดับออกซิเจนละลายน้ำให้สูงขึ้นและยังสามารถให้แบคทีเรียใช้อากาศในการสร้างเมตาบอลิซึมเพื่อย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำทำให้น้ำดิบสะอาดขึ้น 3) คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยการปฏิบัติงานในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติงานปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำกรมควบคุมมลพิษ หรือการตรวจวัดคุณภาพน้ำในระบบผลิตและระบบจำหน่าย หรือการประปาส่วนภูมิภาคคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 4) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมินการจัดทำแผนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมินการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมินการเขียนรายงานผลการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา
แก้ปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิต