หน่วยสมรรถนะ

ประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-2-053ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  7126 ช่างประปาและวางท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ท่อประปาภายในอาคารประเภทหน้าจานและแหวนยางได้อย่างถูกต้อง ได้ตามแบบกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างประปาภายในอาคาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04303.01 เตรียมความพร้อม วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง

1.ขนย้ายเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์สำหรับประกอบออกมาจากที่เก็บได้อย่างถูกต้อง
2.เลือกใช้เครื่องมือตัดท่อได้อย่างถูกต้อง
3.ทำความสะอาดผิวท่อ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

04303.02 ต่อท่อและอุปกรณ์ด้วยข้อต่อแบบแหวนยาง

1.ระบุตำแหน่งการประกอบท่อด้วยอุปกรณ์ด้วยหน้าจานและแหวนยางได้อย่างถูกต้อง
2.ใช้เครื่องมือต่อท่อและอุปกรณ์โดยมีแผ่นแหวนยางกั้นระหว่างหน้าจานได้อย่างถูกต้อง
3.ตรวจตำแหน่งแหวนยางให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

04303.03 ตรวจความเรียบร้อยของการประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง

1.ทดสอบเปิดน้ำเพื่อดูการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
2.เลือกใช้วิธีทำความสะอาดพื้นที่หลังการประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยางได้อย่างถูกต้อง
3.จัดเก็บเครื่องมือหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 2) ทักษะในการตัดและประกอบท่อ 3) ทักษะในการทดสอบแรงดัน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้ชนิดวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อ 2) ความรู้เรื่องคุณสมบัติท่อ 3) ความรู้เรื่องประเภทหน้าจานแต่ละชนิด 4) ความรู้เรื่องแบบก่อสร้างและสัญลักษณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้อง สามารถประกอบติดตั้งอุปกรณ์ท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยางได้อย่างถูกต้องและใช้เครื่องมือในการประกอบได้ตามข้อกำหนด รวมถึงให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และมาตรฐานงานประปา 2) เจ้าหน้าที่สอบควรมีความพร้อมในการทดสอบ และจะต้องค่อยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) หน้าจาน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบท่อนิยมใช้ในการประกอบท่อต่างชนิด เช่น ท่อลิ้นหน้าจาน หน้าจานปากระฆัง หน้าจานปากเรียบ เป็นต้น 2) ท่อที่ใช้ในข้อต่อหน้าจาน เช่น ท่อพีวีซี (PVC) ท่อพีบี (PB) ท่อHDPE ท่อไฟเบอร์กลาส ท่อเหล็กเหนียว(ST) ท่อเหล็กอาบสังกาสี (GI) เป็นต้น 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยางประกอบด้วย 3.1) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดท่อ อาทิ เลื่อยตัดท่อ กรรไกรตัดท่อ เป็นต้น 3.2) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบท่อด้วยหน้าจานและแหวนยาง เช่น น้ำยาประสาน ประแจเลื่อน แปรงทาสี ถังน้ำ ไขควงลม เครื่องตั้งท่อดึงท่อ เป็นต้น 3.3) อุปกรณ์ทำความสะอาด อาทิ ผ้าทำความสะอาด ฟองน้ำ ถังน้ำ ไม้กวาด เป็นต้น 3.4) วัสดุที่ใช้ในการต่อ อาทิ ท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือข้อต่อท่อ เป็นต้น 4) เตรียมความพร้อมของเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไป ได้แก่ ทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งาน จัดเก็บเครื่องมือหลังใช้งาน เช่น นำเครื่องมือบรรจุใส่ซอง ห่อ กล่องหลังใช้งาน ทาน้ำมันเคลือบเครื่องมือหลังใช้งาน ล็อก Safety เครื่องมือหลังใช้งาน ล้างทำความสะอาดหรือทาสารเคลือบเครื่องมือตามคำแนะนำคู่มือ เก็บเครื่องมือในพื้นที่ที่เหมาะตามคำแนะนำคู่มือ ม้วนและมัดเก็บสายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 5) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐานงานวางท่อของการประปานครหลวง หรือมาตรฐานงานวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานการติดตั้งท่อประปาของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมิน เตรียมความพร้อม วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมิน ต่อท่อและอุปกรณ์ด้วยหน้าจานและแหวนยาง 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมิน ตรวจความเรียบร้อยของการประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง
ประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง