หน่วยสมรรถนะ

ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-1-054ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  7126 ช่างประปาและวางท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาภายในอาคารได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างประปาภายในอาคาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04304.01 เตรียมเครื่องมือการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

1.เลือกเครื่องมือการล้างให้เหมาะสมกับประเภทถังพักน้ำได้อย่างถูกต้อง
2.เลือกอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างถูกต้อง
3.ตรวจความพร้อมของการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง

04304.02 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

1.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
2.ใช้อุปกรณ์ป้องกันในการล้างทำความสะอาดถังพักน้ำได้อย่างถูกต้อง
3.ใช้เครื่องมือการล้างให้เหมาะสมกับประเภทถังพักน้ำได้อย่างถูกต้อง
4.ปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดความปลอดภัย

04304.03 ตรวจถังเก็บน้ำให้มีความสะอาดใช้งานได้ดี

1.ตรวจถังเก็บน้ำหลังทำความสะอาดให้ไม่มีสารปนเปื้อนหรือสิ่งตกตะกอนได้อย่างถูกต้อง
2.ตรวจถังเก็บน้ำใช้งานได้ดีตามข้อกำหนด
3.จัดเก็บเครื่องมือหลังการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการทำ Drop Test ตรวจสอบถังน้ำรั่วซึม 2) ทักษะการล้างถังพักน้ำตามมาตรฐาน 3) ทักษะการอ่านแบบก่อสร้าง 4) ทักษะการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการทำงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการล้างถังพักน้ำ 2) ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาและการตรวจสอบ 3) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบถังน้ำรั่วซึมด้วยวิธี Drop Test 4) ความรู้เกี่ยวกับที่อับอากาศ 5) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ เลือกใช้เครื่องมือการล้างถูกต้องตามข้อกำหนด ทำความสะอาดถังน้ำประปาใต้ติดตามข้อกำหนด การล้างทำความสะอาดถังน้ำประปาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และมาตรฐานงานประปา 2) เจ้าหน้าที่สอบควรมีความพร้อมในการทดสอบ และจะต้องค่อยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) การล้างทำความสะอาดถังน้ำประปา ได้แก่ ถังน้ำประปาบนดิน ถังน้ำประปาใต้ดิน ถังน้ำประปาดาดฟ้าอาคาร 2) เครื่องมือที่ใช้ในการล้างถังพักน้ำ อาทิ ผ้าทำความสะอาด ฟองน้ำ ถังน้ำ แปรงขัด สายยาง เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น 3) การตรวจสอบถังน้ำรั่วซึม 4) การอ่านแบบก่อสร้างโครงสร้างและรากฐานเพื่อการป้องกันถังน้ำลอยโดยวิธี Up-Lift Pressureคือการดูแรงดันขึ้นของน้ำ 5) ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันการขาดการหายใจ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันตนเองเบื้องต้น 6) วิธีทำความสะอาดถังพักน้ำที่เหมาะสม คือการใช้น้ำยาคลอรีน หรือคลอรีนผง แช่ทิ้งค้างคืน 1คืนความเข้มข้นของคลอรีนที่ใช้น่าจะเป็น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่าแนะนำขององค์กรอนามัยโลก ในระบบผลิตน้ำประปาไม่ควรใช้คลอรีนเกินค่าดังกล่าว 7) ปริมาณคลอรีนที่ใช้ทำความสะอาดถังพักน้ำชนิดน้ำ 5%น้ำยาคลอรีน 100มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ต่อน้ำ 1 คิว (ลูกบาศก์เมตร หรือ 1,000 ลิตร) ชนิดน้ำ 10% ใช้ 50 ซี. ซี. ต่อน้ำ 1 คิว ชนิดผง ใช้ประมาณ 8 กรัมต่อน้ำ 1 คิว 8) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมิน เตรียมเครื่องมือการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมิน ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมิน ตรวจถังเก็บน้ำให้มีความสะอาดใช้งานได้ดี 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกอบท่อโดยใช้หน้าจานและแหวนยาง
ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ