หน่วยสมรรถนะ

ประกอบท่อโดยใช้เกลียว

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-1-052ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกอบท่อโดยใช้เกลียว

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  7126 ช่างประปาและวางท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ท่อประปาภายในอาคารด้วยข้อต่อแบบเกลียวได้อย่างถูกต้อง ได้ตามแบบกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างประปาภายในอาคาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04302.01 ทำเกลียวท่อได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1.เลือกเครื่องมือทำเกลียวท่อได้อย่างถูกต้อง
2.ตั้งค่าเครื่องมือทำเกลียวได้อย่างถูกต้อง
3.ใช้เครื่องมือทำเกลียวท่อได้อย่างถูกต้องตามคู่มือของเครื่องมือ
4. ตรวจความเรียบร้อยของเกลียวท่อตามข้อกำหนดมาตรฐาน

04302.02 ต่อท่อและอุปกรณ์ท่อโดยใช้เกลียว

1.กำหนดตำแหน่งที่จะประกอบท่อโดยใช้เกลียวได้อย่างถูกต้อง
2.พันเกลียวท่อด้วยเทปพันเกลียวได้อย่างถูกต้อง
3.ต่อท่อและขันเกลียวท่อให้แน่นด้วยเครื่องมือที่ได้อย่างถูกต้อง

04302.03 ตรวจความเรียบร้อยของการประกอบท่อโดยใช้เกลียว

1. ทดสอบความแน่นของการประกอบท่อโดยใช้เกลียวได้อย่างถูกต้อง
2. เลือกใช้วิธีทำความสะอาดพื้นที่หลังการประกอบท่อโดยใช้เกลียวได้อย่างถูกต้อง
3. จัดเก็บเครื่องมือหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะในการใช้เครื่องมือ 2) ทักษะการตัดและประกอบท่อ 3) ทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือแรงดันน้ำ 4) ทักษะการทำเกลียวและพันเกลียว (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้ชนิดวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อ 2) ความรู้เกี่ยวกับชนิดเกลียว 3) ความรู้พื้นฐานในด้านการทำเกลียวท่อประปา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประกอบท่อโดยใช้เกลียว โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้อง สามารถประกอบติดตั้งอุปกรณ์ท่อโดยใช้เกลียวอย่างถูกต้องรวมถึงเครื่องมือและวิธีการทำเกลียว รวมถึงให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และมาตรฐานงานประปา 2) เจ้าหน้าที่สอบควรมีความพร้อมในการทดสอบ และจะต้องค่อยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) เครื่องมือทำเกลียวท่อ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในตัดเตรียมความพร้อมงานต่อท่อโดยใช้เกลียว เช่น เครื่องมือคว้านท่อ เครื่องต๊าปเกลียวท่อ เครื่องทำเกลียวท่อ เป็นต้น 2) ท่อที่ใช้ในข้อต่อชนิดเกลียว เช่น ท่อพีวีซี (PVC) ท่อพีบี (PB) ท่อเหล็กเหนียว(ST) ท่อเหล็กอาบสังกาสี (GI) เป็นต้น 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบท่อโดยใช้ข้อต่อเกลียวประกอบด้วย 3.1) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดท่อ อาทิ เลื่อยตัดท่อ กรรไกรตัดท่อ เป็นต้น 3.2) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบท่อด้วยข้อต่อเกลียว เช่น เทปพันเกลียว ประแจเลื่อน ประแจตาย ประแจข้อม้า แปรงทาสี ถังน้ำ เป็นต้น 3.3) อุปกรณ์ทำความสะอาด อาทิ ผ้าทำความสะอาด ฟองน้ำ ถังน้ำ ไม้กวาด เป็นต้น 3.4) วัสดุที่ใช้ในการต่อ อาทิ ท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือข้อต่อท่อ เป็นต้น 4) เทปพันเกลียว (Teflon Tape) ในการต่อประกอบท่อโลหะหรือท่อพลาสติกที่มีเกลียวเข้ากับข้อต่อต่างๆ หรือก๊อกน้ำต้องซีลการรั่วไหลของน้ำที่เกลียวท่อ โดยมากเทปซีลจะใช้กับท่อขนาดเล็ก ถ้าเป็นท่อขนาดใหญ่จะใช้ป่านหรือ สารสังเคราะห์พวกยางในการซีล ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้ ท่อขนาดไม่เกิน 6 หุน จะพันเกลียวไม่เกิน 3 รอบ ท่อขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว จะพันเกลียวไม่เกิน 4 – 6 รอบ ทั้งนี้การพันจะมากหรือน้อยรอบนั้น ยังขึ้นอยู่กับความหนาบางของเทปอีกด้วย ให้เริ่มพันจากปลายท่อโดยพันตามเกลียวไปจนสุดเกลียว 5) เตรียมความพร้อมของเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไป ได้แก่ ทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งาน จัดเก็บเครื่องมือหลังใช้งาน เช่น นำเครื่องมือบรรจุใส่ซอง ห่อ กล่องหลังใช้งาน ทาน้ำมันเคลือบเครื่องมือหลังใช้งาน ล็อก Safety เครื่องมือหลังใช้งาน ล้างทำความสะอาดหรือทาสารเคลือบเครื่องมือตามคำแนะนำคู่มือ เก็บเครื่องมือในพื้นที่ที่เหมาะตามคำแนะนำคู่มือ เป็นต้น 6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐานงานวางท่อของการประปานครหลวง หรือมาตรฐานงานวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานการติดตั้งท่อประปาของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น 7) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด เป็นต้น 8) คู่มือของเครื่องมือ หมายถึง คู่มือที่อธิบายลักษณะวิธีใช้ที่ถูกต้องของเครื่องมือนั้น อาทิ คู่มือเครื่องทำเกลียว เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมิน ทำเกลียวท่อได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมิน ต่อท่อและอุปกรณ์ท่อโดยใช้เกลียว 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมิน ตรวจความเรียบร้อยของการประกอบท่อโดยใช้เกลียว 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสาน
ประกอบท่อโดยใช้เกลียว