หน่วยสมรรถนะ

ประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-1-051ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  7126 ช่างประปาและวางท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถประกอบติดตั้งอุปกรณ์ท่อด้วยวิธีการใช้น้ำยาประสานอย่างถูกต้องได้ ตามแบบกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างประปาภายในอาคาร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04301.01 เตรียมความพร้อม วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง

1. ขนย้ายเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์สำหรับประกอบออกมาจากที่เก็บได้อย่างถูกต้อง
2. เลือกใช้เครื่องมือตัดท่อได้อย่างถูกต้อง
3. ทำความสะอาดผิวท่อ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

04301.02 ต่อท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยน้ำยาประสาน

1.ตัดท่อให้ได้ฉากและระยะตามแบบที่กำหนด
2.ใช้น้ำยาประสานทาบริเวณปลายท่อได้อย่างถูกต้อง
3.ปฏิบัติงานประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสานได้อย่างถูกต้อง

04301.03 ตรวจความเรียบร้อยของการประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสาน

1.ทดสอบเปิดน้ำเพื่อดูการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
2.เลือกใช้วิธีทำความสะอาดพื้นที่หลังการประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสานได้อย่างถูกต้อง
3.จัดเก็บเครื่องมือหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะในการใช้เครื่องมือ 2) ทักษะการตัดและประกอบท่อ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้ชนิดวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อ 2) ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนประกอบท่อด้วยน้ำยาประสาน 3) ความรู้เกี่ยวกับน้ำยาประสาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน สามารถประกอบติดตั้งอุปกรณ์ท่อด้วยวิธีการใช้น้ำยาประสานอย่างถูกต้องได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และมาตรฐานงานประปา 2) เจ้าหน้าที่สอบควรมีความพร้อมในการทดสอบ และจะต้องค่อยระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) น้ำยาประสานท่อ หมายถึง กาวหรือสารเคมีที่ใช้ในการประกอบท่อและข้อต่อประสานติดเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้ต่อสนิทไม่รั่วซึม 2) ท่อที่ใช้ในการต่อด้วยน้ำยาประสาน เช่น ท่อพีวีซี (PVC) เป็นต้น 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสานประกอบด้วย 4) อุปกรณ์เครื่องมือในการตัดท่อ อาทิ เลื่อยตัดท่อ กรรไกรตัดท่อ เป็นต้น 5) อุปกรณ์ทำความสะอาด อาทิ ผ้าทำความสะอาด ฟองน้ำ ถังน้ำ เป็นต้น 6) วัสดุที่ใช้ในการต่อ อาทิ ท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือข้อต่อท่อ เป็นต้น 7) การประกอบด้วยน้ำยาประสานมีกระบวนการโดยสรุปดังนี้ 7.1) ตัดท่อให้ได้ฉากและระยะตามต้องการโดยใช้เลื่อยตัดโลหะ หรือกรรไกรตัดท่อ 7.2) ก่อนจะนำท่อมาประกอบกันต้องใช้ตะไบละเอียดลบมุมปลายท่อโดยรอบ ให้มีความลาดเอียงประมาณ 15 องศา 7.3) วัดระยะความลึกในการสวมท่อเข้ากับข้อต่อ 7.4) ใช้น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี เช็ดทำความสะอาดด้านในข้อต่อและปลายท่อให้ปราศจากคราบน้ำมัน ฝุ่น และความชื้น 7.5) ทาน้ำยาประสานท่อพีวีซีที่ผิวด้านในข้อต่อให้ทั่วก่อน แล้วจึงทาผิวด้านนอกท่อ 7.6) สวมปลายท่อเข้ากับข้อต่อ แล้วกดเข้าไปจนถึงเครื่องหมายที่ทำไว้ จากนั้นกดท่อต่อไปอีกประมาณ 15 วินาที 7.7) เช็ดน้ำยาประสานท่อพีวีซีที่ล้นออกมา ทิ้งไว้ให้น้ำยาแข็งตัวประมาณ 10 นาที ก่อนเริ่มใช้งาน 8) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐานงานวางท่อของการประปานครหลวง หรือมาตรฐานงานวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานการติดตั้งท่อประปาของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น เป็นต้น 9) ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัยตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกองตรวจความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หรือสถานประกอบการกำหนด เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องมือประเมิน เตรียมความพร้อมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องมือประเมิน ต่อท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยน้ำยาประสาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องมือประเมิน ตรวจความเรียบร้อยของการประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกอบท่อโดยใช้น้ำยาประสาน
ประกอบท่อโดยใช้เกลียว