หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับวางท่อ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-WOM-1-030ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับวางท่อ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  7126 ช่างประปาและวางท่อ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถจัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับวางท่อ ได้แก่ ตรวจสิ่งกีดขวางบนดินและใต้ดินตามแนวท่อ กั้นแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง วางและติดป้ายประกาศโครงการ ป้ายสัญญาณจราจร และดวงไฟฟ้าส่องสว่าง และแสดงสัญญาณจราจรได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างวางท่อประปาภายนอก

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03101.01 ตรวจสิ่งกีดขวางตามแนวท่อได้อย่างถูกต้อง

1. หาสิ่งกีดขวางบนดินตามแนวท่อเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
2. หาสิ่งกีดขวางใต้ดินตามแนวท่อเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนรายการสิ่งกีดขวางตามแนวท่อเบื้องต้นได้

03101.02 กั้นแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง

1. วางอุปกรณ์กั้นแนวเขตตามกำหนดระยะปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
2. ติดดวงไฟส่องสว่างให้จำนวนเพียงพอต่อการทำงานได้อย่างถูกต้อง
3. ติดป้ายแสดงข้อความหรือป้ายแสดงสัญลักษณ์ได้อย่างถูกมองเห็นชัดเจน และไม่กีดขว้าง
4. ติดสัญญาณไฟได้อย่างถูกต้อง

03101.03 แสดงสัญญาณจราจรได้อย่างถูกต้อง

1. ใช้เครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
2. ให้สัญญาณมือจราจรได้อย่างถูกต้อง
3. เป่าสัญญาณนกหวีดได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1) ทักษะการติดตั้งรางไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า 2) ทักษะการแสดงสัญญาณมือจราจร 3) ทักษะการวางอุปกรณ์กั้นแนวเขต 4) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ตอกยึด และมัดวัตถุต่างๆ 5) ทักษะการเป่านกหวีด (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1) ความรู้เครื่องหมายควบคุมจราจร สัญญาณไฟจราจร และสัญญาณมือจราจร ในงานก่อสร้าง 2) ความรู้ระบบไฟฟ้าระดับพื้นฐานในการติดระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 3) ความรู้หลักการจัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานก่อสร้าง 4) ความรู้วิธีการทำความสะอาด เก็บเครื่องมือ และทำความสะอาดสถานที่

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) อาทิ 1) ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 2) ใบรับรองการผ่านการประเมิน 3) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1) ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสำหรับวางท่อ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2) พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องแสดงความรู้และทักษะในการจัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับวางท่อได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ ตรวจสิ่งกีดขวางตามแนวท่อ กั้นแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง และแสดงสัญญาณจราจร (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) สิ่งกีดขวางแนวท่อ ได้แก่ เสาต่อมออาคาร เสาไฟฟ้า ท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อน้ำทิ้ง สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ป้ายตู้โทรศัพท์ สระพานลอย ถนน เป็นต้น 2) เครื่องมือที่ใช้ช่วยค้นหาสิ่งกีดขวางแนวท่อใต้ดิน เช่น Pipe Locators, Cable Utility Locators, Valve Locator, Metal Locator, Marking Locator, GPS Handheld เป็นต้น 3) อุปกรณ์กันแนวเขตก่อสร้าง เช่น กรวย ตะแกรงเหล็ก ผ้าใบ เชือก เป็นต้น 4) เครื่องมือเพื่อใช้ติดตั้งแนวเขตก่อสร้าง เช่น ถุงมือ จอบ พลั่ว ค้อน ตะปู เชือก ประแจคัน ชุดน็อต ไขควง เป็นต้น 5) รายละเอียดป้ายประกาศโครงการ เช่น เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ ขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ ปริมาณงาน วันที่เริ่มงาน วันที่แล้วเสร็จ บริษัทผู้ดำเนินการ ชื่อผู้ควบคุมงาน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 6) เครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานวางท่อ ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย เสื้อสะท้อนแสง (Safety Vest) รองเท้าบู๊ท พื้นยาง/บูทนิรภัย/รองเท้านิรภัย ถุงมือนิรภัย จุกอุดหู เป็นต้น 7) สัญญาณจราจร เช่น สัญญาณหยุด สัญญาณเลี้ยวซ้าย สัญญาณขวา สัญญาณหยุด สัญญาณตรงไป สัญญาณกำลังดำเนินการก่อสร้าง เป็น 8) การเป่าสัญญาณนกหวีด เช่น เป่าเสียงสั้น เป่าเสียงยาว เป่า 2 จังหวะ เป่า 3 จังหวะ เป็นต้น 9) เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไปตามที่คู่มือกำหนด ได้แก่ ทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งาน จัดเก็บเครื่องมือหลังใช้งาน เช่น นำเครื่องมือบรรจุใส่ซอง ห่อ กล่องหลังใช้งาน ทาน้ำมันเคลือบเครื่องมือหลังใช้งาน ล็อก Safety เครื่องมือหลังใช้งาน ล้างทำความสะอาดหรือทาสารเคลือบเครื่องมือตามคำแนะนำคู่มือ เก็บเครื่องมือในพื้นที่ที่เหมาะตามคำแนะนำคู่มือ ม้วนและมัดเก็บสายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 10) จัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับวางท่อ ตามคำแนะนำคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง ฉบับปี พ.ศ. 2545 11) ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งตามหน่วยงาน เช่น มาตรฐานงานวางท่อของการประปานครหลวง หรือมาตรฐานงานวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานการติดตั้งท่อประปาของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาลของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานผู้ผลิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  
(ก) เครื่องประเมิน ตรวจสิ่งกีดขวางตามแนวท่อได้อย่างถูกต้อง 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน (ข) เครื่องประเมิน กั้นแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 3) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
(ค) เครื่องประเมิน แสดงสัญญาณจราจรได้อย่างถูกต้อง 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) ผลข้อสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจประปา
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับวางท่อ