หน่วยสมรรถนะ

บรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-059ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ
ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อการบรรจุหีบห่อ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อ และการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10604.01 คัดแยกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อการบรรจุหีบห่อ

1. สินค้าประเภทอันตรายได้รับการวิเคราะห์แบ่งประเภทอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
2. สินค้าประเภทอันตรายถูกคัดแยกอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า 3.เอกสารที่เกี่ยวกับสินค้าประเภทอันตรายมีการบันทึกอย่างถูกต้องตามข้อมูลของสินค้าและส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนตาม ขั้นตอนที่กำหนด

10604.02 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้าอันตราย
2.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตรายมีการใช้ถูกต้องตามวิธีการใช้งานและตามลักษณะของสินค้าอันตราย

10604.03 ดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย

1.สินค้าอันตรายได้รับการบรรจุหีบห่อและติดเครื่องหมายเตือนอย่างถูกต้องและปลอดภัยในการขนย้ายตามลักษณะของสินค้า
2.เอกสารและรายงานการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อสินค้าอันตรายถูกจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลการบรรจุหีบห่อสินค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการคัดแยกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อการบรรจุหีบห่อ
  2.
ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อ
  3.
ปฏิบัติการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าประเภทอันตราย
  2.
ประเภทและการใช้งานอุปกรณ์การบรรจุหีบห่อ
  3.
ความรู้เกี่ยวกับวัสดุในการบรรจุสินค้า
  4.
ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกัน กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตรายโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐาน การปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  

(ก) คำแนะนำ
  การบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อการบรรจุหีบห่อ
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อ
การดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การคัดแยกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อการบรรจุหีบห่อ จะต้องวิเคราะห์ คัดแยก
แบ่งประเภทสินค้าออกจากกลุ่ม เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำควรอยู่ในกล่องเดียวน้ำยาฉีดยุง
เป็นต้น มีการบันทึกเอกสารตามประเภทของสินค้าอันตราย
และดำเนินการส่งมอบเอกสารให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2.
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อ
จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย เช่น
กล่องพลาสติก ลังไม้ เป็นต้น
และใช้วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้าได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3.
การดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย
จะต้องปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อสินค้าให้ปลอดภัยในระหว่างการขนย้าย
ติดเครื่องหมายเตือน เช่น เครื่องหมายสินค้าอันตราย
พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  4.
สินค้าอันตราย หมายถึง สารที่มีคุณสมบัติเฉพาะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ถ่านหิน กรดกำมถัน เป็นต้น
  5.
ประเภทลักษณะของสินค้าอันตราย
เพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้ง่ายและสะดวก
สหประชาชาติจึงได้จัดแบ่งสินค้าอันตรายออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ 9 ประเภทหลักด้วยกัน
ได้แก่
  ประเภทที่
1 สารและสิ่งของวัตถุระเบิด
  ประเภทที่
2 ก๊าซ
  ประเภทที่
3 ของเหลวไวไฟ
  ประเภทที่
4 ของแข็งไวไฟ สารที่เสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง และสารที่สัมผัสน้ำให้ก๊าซไวไฟ
  ประเภทที่
5 สารออกซิไดซ์ และสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์
  ประเภทที่
6 สารพิษและสารติดเชื้อ
  ประเภทที่
7 วัสดุกัมมันตรังสี
  ประเภทที่
8 สารกัดกร่อน
  ประเภทที่
9 สารและสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด
  6.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย
บรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน