หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ ให้กับผู้รับ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-052ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ ให้กับผู้รับ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทางการจัดยานพาหนะ ไปจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง การประสานงานการควบคุมยานพาหนะจัดส่งสิ่งของภายในประเทศไปยังผู้รับปลายทาง การคัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง และการลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10509.01 วางแผนจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง

1.รายการสิ่งของที่ต้องนำส่งผู้รับได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามรายการเอกสารที่กำหนด
2.เส้นทางการจัดส่งสิ่งของให้กับผู้รับได้ถูกวางแผนเส้นทางการจัดส่งสิ่งของอย่างถูกต้องตามแผนการที่กำหนด
3.การจัดลำดับก่อนหลังในการรับ/ส่งสิ่งของให้กับลูกค้าได้รับการวางแผนการจัดส่งตามลำดับก่อนหลังอย่างถูกต้องตามตามแผนการที่กำหนด

10509.02 จัดยานพาหนะไปจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง

1.การเลือกใช้ยานพาหนะในการจัดส่งสิ่งของให้กับผู้รับปลายทางได้มีการวางแผนการเลือกใช้ยานพาหนะอย่างถูกต้องตรงตามตามแผนการที่กำหนด
2. การใช้ยานพาหนะ ได้มีการวางแผนการจองเวลายานพาหนะที่จะออกไปจัดส่งสิ่งของให้กับผู้รับอย่างถูกต้องตรงตามขั้นตอนที่กำหนด
3. ผู้ควบคุมยานพาหนะ ได้ถูกแจ้งประสานงานเกี่ยวกับ เส้นทางขนส่งรายชื่อลูกค้า เบอร์โทรติดต่อของผู้รับสิ่งของปลายทางได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. เครื่องมือ อุปกรณ์ ได้รับการจัดเตรียมเพื่อใช้ในการจัดส่งสิ่งของให้กับผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10509.03 ประสานงานการควบคุมยานพาหนะจัดส่งสิ่งของภายในประเทศไปยังผู้รับปลายทาง

1.ผู้รับของปลายทางได้รับการติดต่อประสานงานแจ้งถึง หมายเลขทะเบียนยานพาหนะชื่อผู้ควบคุมรถ และเบอร์โทรติดต่อ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ผู้รับของปลายทางได้รับการประสานงานแจ้งถึง วันเวลาในการส่งมอบสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10509.04 คัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง

1.สิ่งของถูกคัดแยกตามเส้นทางขนส่งสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. สิ่งของถูกคัดแยกตามประเภทของสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.สิ่งของที่ถูกคัดแยกได้ถูกตรวจสอบกับใบรายเอกสารควบคุมสิ่งของได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10509.05 ลำเลียงสิ่งของด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง

1.สิ่งของที่จะจัดส่งไปยังผู้รับปลายทางได้ถูกขนย้ายและจัดเรียงบนยานพาหนะได้อย่างถูกต้องถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. สภาพความเรียบร้อยของสิ่งของได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.จำนวนของสิ่งของที่จะจัดส่งให้กับผู้รับปลายทางได้รับการตรวจสอบกับเอกสารใบควบคุมรถได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. ใบรายการกำกับการจัดส่ง และเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้ถูกส่งมอบให้กับผู้ควบคุมยานพาหนะได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการกำหนดเส้นทางในการจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของให้กับผู้รับปลายทาง
  2.
ปฏิบัติการจัดอันดับก่อนหลังในการรับส่งสินค้าหรือสิ่งของให้กับผู้รับปลายทาง
  3.
ปฏิบัติการกำหนดยานพาหนะที่ใช้และจองเวลาที่จะออกไปรับส่งสินค้าหรือสิ่งของให้กับผู้รับปลายทาง
  4.
ปฏิบัติการติดต่อผู้ควบคุมยานพาหนะและผู้รับปลายทาง
  5.
ปฏิบัติการคัดแยกสินค้าหรือสิ่งของตามเส้นทางการจัดส่ง ตามประเภทของสินค้า
  6.
ปฏิบัติการขนย้ายสินค้าขึ้นจัดวางเรียงบนยานพาหนะ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในการรับหรือจัดส่งสิ่งของ
  2.
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการลำดับในการรับส่งสิ่งของ
  3.
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการยานพาหนะในการรับส่งสิ่งของ
  4.
การติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมยานพาหนะ และผู้รับสินค้าปลายทาง
  5.
ความรู้เกี่ยวกับประเภทของพัสดุและสิ่งของ
  6.
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการลำเลียง และการลำเลียงพัสดุขึ้นจัดวางเรียงสินค้าหรือสิ่งของบนยานพาหนะ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการจำลองสถานการณ์ตามรายการประเมิน
  3.
เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับจัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ให้กับผู้รับ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
1. คำแนะนำ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับวิธีการวางแผนจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับวิธีการจัดยานพาหนะเพื่อไปจัดส่งสิ่งของให้กับผู้รับปลายทาง การติดต่อประสานงานกับผู้รับสิ่งของปลายทาง การคัดแยกสิ่งของเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับสิ่งของปลายทาง และวิธีลำเลียงสิ่งของขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งผู้รับสิ่งของปลายทาง

  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การวางแผนจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
จะต้องตรวจสอบข้อมูลการรายการจัดส่งสิ่งของ
กำหนดเส้นทางการจัดส่งสิ่งของด่วนให้กับผู้รับ
พร้อมทั้งจัดอันดับการจัดส่งสิ่งของก่อนหลังให้กับผู้รับ เช่น
การไปส่งสิ่งของในเส้นทางเดียวกันควรส่งสิ่งของที่ใดก่อนที่ใดหลัง เป็นต้น
  2.
การจัดยานพาหนะไปจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง
จะต้องเลือกใช้ยานพาหนะที่ใช้ในการจัดส่งสิ่งของได้เหมาะสมกับเส้นทาง เช่น
การส่งสิ่งของในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นเลือกใช้ยานพาหนะ 2 ล้อในการจัดส่ง
เป็นต้น พร้อมทั้งการจองเวลายานพาหนะเพื่อใช้ในการจัดส่งสิ่งของ
การติดต่อสื่อสารกับผู้ควบคุมยานพาหนะเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเส้นทางส่งสิ่งของ
ชื่อลูกค้า สถานที่ส่งและเบอร์โทรติดต่อ
  3.
การติดต่อประสานงานกับผู้รับสิ่งของด่วนปลายทาง
จะต้องแจ้งรายชื่อของผู้ควบคุมยานพาหนะ เบอร์โทรติดต่อ หมายเลขทะเบียนของยานพาหนะ
และวันเวลาที่ไปจัดส่งสินค้าให้ผู้รับสินค้าปลายทางรับทราบ
  4.
การคัดแยกสิ่งของด่วนเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง
จะต้องคัดแยกสิ่งของตามเส้นทางที่จะจัดส่ง คัดแยกตามประเภทของสิ่งของ
คัดแยกตามมูลค่าของสินค้า เช่น ของแตกหักง่าย ของมีคม เป็นต้น และจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการและจำนวนของสิ่งของที่คัดแยกกับใบรายการจัดส่งสินค้า
  5.
การลำเลียงสิ่งของด่วนขึ้นยานพาหนะที่จะไปจัดส่งให้กับผู้รับ
จะต้องลำเลียงสิ่งของขึ้นยานพาหนะ จัดวางกองสิ่งของบนยานพาหนะ
ต้องตรวจสอบสภาพของสิ่งของด่วนที่จะนำไปจัดส่งให้กับลูกค้า เช่น รอยฉีกขาด
ความแข็งแรง หรือความเสียหายของสิ่งของ เป็นต้น
ต้องตรวจนับจำนวนของสิ่งของกับจำนวนที่มีอยู่ในใบรายการจัดส่งสิ่งของ
พร้อมทั้งส่งมอบใบรายการกำกับการจัดส่งและเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ควบคุมยานพาหนะ เช่น ใบส่งมอบสิ่งของให้กับลูกค้า เป็นต้น
  6.
ถูกต้องตามแผนการจัดส่ง หมายถึง
แผนการปฏิบัติงานหรือแผนของหน่วยงานที่ใช้ปฏิบัติงาน โดยจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  7.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมเอกสารสำหรับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ
จัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ ให้กับผู้รับ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน