หน่วยสมรรถนะ

วางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-048ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสรุปรายการสิ่งของด่วนที่ต้องนำส่งไปยังปลายทาง การวางแผนจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ การประสานงานการควบคุมยานพาหนะขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ การจัดตารางเวลาในการรับส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ และการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10505.01 สรุปรายการสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ต้องนำส่งไปยังปลายทาง

1.รายการสิ่งของที่ต้องนำส่งลูกค้าได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารที่กำหนด
2.รายงานรายการตรวจสอบสิ่งของที่ต้องส่งให้กับลูกค้าได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารที่กำหนด
3.รายการตรวจสอบสิ่งของที่ต้องส่งให้กับลูกค้าได้ถูกจัดทำรายงานสรุปอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด

10505.02 วางแผนจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.เส้นทางการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศได้ถูกวางแผนการส่งสิ่งของอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
2.การจัดลำดับก่อนหลังในการรับ/ส่งสิ่งของให้กับลูกค้าได้รับการวางแผนอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด

10505.03 ประสานงานการควบคุมยานพาหนะขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.ผู้รับของปลายทางได้รับการประสานงานแจ้งถึงเวลาเดินรถ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะชื่อผู้ควบคุมรถ และเบอร์โทรติดต่อ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการรับสิ่งของที่ปลายทางถูกประสานงานให้มีการจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10505.04 จัดตารางเวลาในการรับส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.การรับส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศได้รับการจัดตารางเวลาอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. รายละเอียดของเวลาในการรับและส่งสิ่งของได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10505.05 ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.เทคโนโลยีที่ใช้ในวางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีที่ใช้ในวางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศถูกประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการตรวจสอบรายการสินค้า และจัดทำรายการสิ่งของที่ต้องนำส่ง
  2.
ปฏิบัติการวางแผนเส้นทางและจัดอันดับสินค้าหรือสิ่งของที่ต้องนำส่ง
  3.
ปฏิบัติการติดต่อประสานงานผู้รับสินค้าหรือสิ่งของปลายทาง
  4.
ปฏิบัติการจัดตารางเวลา และบันทึกรายละเอียดในการรับส่งสินค้าหรือสิ่งของ
  5.
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานรับหรือส่งสินค้าหรือสิ่งของ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการรายการเอกสารจัดส่งสิ่งของหรือสินค้าด่วนภายในประเทศ
  2.
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเส้นทางการจัดส่งสินค้า
  3.
ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง
  4.
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาในการรับหรือส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
  5.
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการนัดหมายเวลาในการรับส่งสิ่งของ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการจำลองสถานการณ์ตามรายการประเมิน
  3.
เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการวางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการวางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การวางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการสรุปรายการสิ่งของด่วน
การวางแผนจัดส่งสิ่งของด่วน การประสานงานการควบคุมยานพาหนะขนส่งสิ่งของด่วน
การจัดตารางเวลาในการรับส่งสิ่งของด่วนและการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนขนส่งสิ่งของด่วน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การสรุปรายการสิ่งของด่วนภายในประเทศที่ต้องนำส่งไปยังปลายทาง
จะต้องตรวจสอบรายการสิ่งของที่ต้องนำส่งลูกค้า
และจัดทำรายงานรายการตรวจสอบสิ่งของที่ต้องส่งให้กับลูกค้า
พร้อมทั้งสรุปรายการสิ่งของที่ต้องส่งให้กับลูกค้า
  2.
การวางแผนจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
จะต้องวางแผนเส้นทางการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
และวางแผนการจัดลำดับก่อนหลังในการรับ/ส่งสิ่งของ
  3.
การประสานงานการควบคุมยานพาหนะขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
จะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือผู้รับสินค้าปลายทางเพื่อแจ้งถึง วัน เวลา
ที่จะไปส่งพัสดุให้กับผู้รับ รวมถึงแจ้งหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ ชื่อผู้ควบคุมรถ
และเบอร์โทรติดต่อแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้รับของปลายทางทราบ
พร้อมทั้งประสานงานให้มีการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น แฮนด์ลิฟท์ รถยก ฯลฯ
ในการรับพัสดุที่ปลายทาง
  4.
การจัดตารางเวลาในการรับส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องจัดตารางเวลาในการรับ
และ/หรือ ส่งสิ่งของ พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดของเวลาในการรับและ/หรือ ส่งสิ่งของ
  5.
การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในการวางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
เช่น การเลือก Application
ปฎิทินเพื่อลงเวลานัดหมาย ฯลฯ
  6.
ถูกต้องตามรายการเอกสารที่กำหนด
หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
โดยใช้เป็นเอกสารในการประกอบการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับสินค้าปลายทาง
  7.
ถูกต้องครบตามขั้นตอนที่กำหนด
หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการเส้นทางการส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน