หน่วยสมรรถนะ

วางแผนขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-035ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วางแผนขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสุดและสิ่งของเร่งด่วนภายในประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสรุปรายการพัสดุด่วนที่ต้องนำส่งไปยังปลายทาง การวางแผนจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ การประสานงานการควบคุมยานพาหนะขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ การจัดตารางเวลาในการรับส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10405.01 สรุปรายการพัสดุด่วนภายในประเทศที่ต้องนำส่งไปยังปลายทาง

1.รายการพัสดุที่ต้องนำส่งลูกค้าได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
2.รายงานของรายการตรวจสอบพัสดุที่ต้องส่งให้กับลูกค้าได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
3.รายการตรวจสอบพัสดุที่ต้องส่งให้กับลูกค้าได้ถูกจัดทำรายงานสรุปอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด

10405.02 วางแผนการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.เส้นทางการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศได้ถูกวางแผนอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
2.การจัดลำดับก่อนหลังในการรับ/ส่งพัสดุให้กับลูกค้าได้รับการวางอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด

10405.03 ประสานงานการควบคุมยานพาหนะขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.ผู้รับของปลายทางได้รับการประสานงานแจ้งถึงเวลาเดินรถ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะชื่อผู้ควบคุมรถ และเบอร์โทรติดต่อ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการรับพัสดุที่ปลายทาง ถูกประสานงานให้มีการจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10405.04 จัดตารางเวลาในการรับส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1. การรับส่งพัสดุด่วนภายในประเทศได้รับการจัดตารางเวลาในการรับและส่งพัสดุได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. รายละเอียดของเวลาในการรับและส่งพัสดุได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10405.05 ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.เทคโนโลยีที่ใช้ในวางแผนขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีที่ใช้ในวางแผนขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศถูกประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการตรวจสอบรายการสินค้า และจัดทำรายการพัสดุด่วนที่ต้องนำส่ง
  2.
ปฏิบัติการวางแผนเส้นทางและจัดอันดับสินค้าหรือพัสดุที่ต้องนำส่ง
  3.
ปฏิบัติการติดต่อประสานงานผู้รับสินค้าหรือพัสดุปลายทาง
  4.
ปฏิบัติการจัดตารางเวลา และบันทึกรายละเอียดในการรับส่งสินค้าหรือพัสดุ
  5.
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานรับหรือส่งสินค้าหรือพัสดุ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการรายการเอกสารจัดส่งสินค้าหรือพัสดุด่วนภายในประเทศ
  2.
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเส้นทางการจัดส่งสินค้า
  3.
ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง
  4.
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาในการรับหรือส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
  5.
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีในการนัดหมายเวลาในการรับส่งพัสดุ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการจำลองสถานการณ์ตามรายการประเมิน
  3.
เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการวางแผนขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการวางแผนขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ
วางแผนขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน