หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

วางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของเร่งด่วนภายในประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ การวางแผนเตรียมความพร้อมรับพัสดุ การวางแผนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการรับพัสดุ วางแผนการจัดยานพาหนะไปรับพัสดุ และวางแผนใช้เทคโนโลยีในการรับพัสดุ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10402.01 วางแผนเตรียมความพร้อมรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.รูปแบบการให้บริการแก่ลูกค้าได้ถูกวางแผนการให้บริการอย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด
2. เส้นทาง และวัน เวลาในการรับพัสดุจากลูกค้าได้ถูกกำหนดเส้นทางวันเวลาในการรับพัสดุจากลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด

10402.02 วางแผนการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์เครื่องมือในการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.บุคลากรได้รับการวางแผนจัดเตรียมจำนวนคนที่ใช้ในการรับพัสดุจากลูกค้าได้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด
2.อุปกรณ์ เครื่องมือได้รับการวางแผนการเพื่อใช้รับพัสดุจากลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด

10402.03 วางแผนการจัดยานพาหนะเพื่อไปรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.การเลือกใช้ยานพาหนะในการรับพัสดุจากลูกค้าได้มีการวางแผนการเลือกใช้ยานพาหนะอย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด
2. การใช้ยานพาหนะได้มีการวางแผนการจองเวลายานพาหนะที่จะออกไปรับพัสดุจากลูกค้าอย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด
3. ข้อมูลรายละเอียดผู้ควบคุมยานพาหนะได้ถูกให้ไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. ข้อมูลเส้นทางขนส่งพัสดุของยานพาหนะได้ถูกนำมาใช้วางแผนเส้นทางในการรับพัสดุอย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด

10402.04 วางแผนใช้เทคโนโลยีในการรับพัสดุภายในประเทศ

1.เทคโนโลยีได้ถูกเลือกใช้สำหรับวางแผนการรับพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้วางแผนการรับพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
การกำหนดรูปแบบการให้บริการ วันเวลา และเส้นทางการรับพัสดุจากลูกค้า
  2.
การจัดเตรียมทรัพยากรในการให้บริการแก่ลูกค้า
  3.
การกำหนดประเภทของยานพาหนะที่จะให้บริการลูกค้า
  4.
การกำหนดเวลาในการจัดยานพาหนะเพื่อไปรับพัสดุ
  5.
การใช้เทคโนโลยีในรับพัสดุจากลูกค้าที่ใช้บริการ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการรับส่งพัสดุและสิ่งของ
  2.
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรในการรับส่งสินค้า
  3.
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาในการเดินยานพาหนะ
  4.
ประเภทและการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ในการลำเลียง
  5.
ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการการรับพัสดุจากลูกค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการจำลองสถานการณ์ตามรายการประเมิน
  3.
เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการวางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การวางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับวางแผนเตรียมความพร้อมรับพัสดุ
วางแผนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการรับพัสดุ
วางแผนการจัดรถเพื่อไปรับพัสดุด่วนและวางแผนใช้เทคโนโลยีในการรับพัสดุ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การวางแผนเตรียมความพร้อมรับพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องวางแผนรูปแบบการให้บริการแก่ลูกค้าและวางแผนเส้นทาง
วัน เวลาในการรับพัสดุจากลูกค้า
  2.
การวางแผนการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์เครื่องมือในการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ
จะต้องวางแผนจำนวนบุคลากร อุปกรณ์
เครื่องมือที่ต้องใช้ในการออกไปรับสิ่งของจากลูกค้า
  3.
การวางแผนการจัดยานพาหนะเพื่อไปรับพัสดุด่วนภายในประเทศ
จะต้องเลือกใช้ยานพาหนะในการออกไปรับสินค้าจากลูกค้า
โดยแผนที่วางไว้จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดของผู้ควบคุมยานพาหนะ เช่น ชื่อ
เบอร์โทรติดต่อ ฯลฯ และแจ้งข้อมูลเส้นทางที่ต้องไปจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
  4.
การวางแผนใช้เทคโนโลยีในการรับพัสดุภายในประเทศ
จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในการวางแผนเพื่อรับพัสดุภายในประเทศ
  5.
ถูกต้องตามแผนที่กำหนด หมายถึง แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
แบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้
โดยให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปิดรายการเอกสารส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศ
วางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน