หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของเร่งด่วนภายในประเทศ ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ การวางแผนเตรียมความพร้อมรับพัสดุ การวางแผนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการรับพัสดุ วางแผนการจัดยานพาหนะไปรับพัสดุ และวางแผนใช้เทคโนโลยีในการรับพัสดุ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10402.01 วางแผนเตรียมความพร้อมรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.รูปแบบการให้บริการแก่ลูกค้าได้ถูกวางแผนการให้บริการอย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด
2. เส้นทาง และวัน เวลาในการรับพัสดุจากลูกค้าได้ถูกกำหนดเส้นทางวันเวลาในการรับพัสดุจากลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด

10402.02 วางแผนการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์เครื่องมือในการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.บุคลากรได้รับการวางแผนจัดเตรียมจำนวนคนที่ใช้ในการรับพัสดุจากลูกค้าได้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด
2.อุปกรณ์ เครื่องมือได้รับการวางแผนการเพื่อใช้รับพัสดุจากลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด

10402.03 วางแผนการจัดยานพาหนะเพื่อไปรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.การเลือกใช้ยานพาหนะในการรับพัสดุจากลูกค้าได้มีการวางแผนการเลือกใช้ยานพาหนะอย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด
2. การใช้ยานพาหนะได้มีการวางแผนการจองเวลายานพาหนะที่จะออกไปรับพัสดุจากลูกค้าอย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด
3. ข้อมูลรายละเอียดผู้ควบคุมยานพาหนะได้ถูกให้ไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. ข้อมูลเส้นทางขนส่งพัสดุของยานพาหนะได้ถูกนำมาใช้วางแผนเส้นทางในการรับพัสดุอย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด

10402.04 วางแผนใช้เทคโนโลยีในการรับพัสดุภายในประเทศ

1.เทคโนโลยีได้ถูกเลือกใช้สำหรับวางแผนการรับพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้วางแผนการรับพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การกำหนดรูปแบบการให้บริการ วันเวลา และเส้นทางการรับพัสดุจากลูกค้า
  2. การจัดเตรียมทรัพยากรในการให้บริการแก่ลูกค้า
  3. การกำหนดประเภทของยานพาหนะที่จะให้บริการลูกค้า
  4. การกำหนดเวลาในการจัดยานพาหนะเพื่อไปรับพัสดุ
  5. การใช้เทคโนโลยีในรับพัสดุจากลูกค้าที่ใช้บริการ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการรับส่งพัสดุและสิ่งของ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรในการรับส่งสินค้า
  3. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาในการเดินยานพาหนะ
  4. ประเภทและการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ในการลำเลียง
  5. ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการการรับพัสดุจากลูกค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการจำลองสถานการณ์ตามรายการประเมิน
  3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการวางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การวางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับวางแผนเตรียมความพร้อมรับพัสดุ วางแผนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการรับพัสดุ วางแผนการจัดรถเพื่อไปรับพัสดุด่วนและวางแผนใช้เทคโนโลยีในการรับพัสดุ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การวางแผนเตรียมความพร้อมรับพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องวางแผนรูปแบบการให้บริการแก่ลูกค้าและวางแผนเส้นทาง วัน เวลาในการรับพัสดุจากลูกค้า
  2. การวางแผนการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์เครื่องมือในการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องวางแผนจำนวนบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องใช้ในการออกไปรับสิ่งของจากลูกค้า
  3. การวางแผนการจัดยานพาหนะเพื่อไปรับพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องเลือกใช้ยานพาหนะในการออกไปรับสินค้าจากลูกค้า โดยแผนที่วางไว้จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดของผู้ควบคุมยานพาหนะ เช่น ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ ฯลฯ และแจ้งข้อมูลเส้นทางที่ต้องไปจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
  4. การวางแผนใช้เทคโนโลยีในการรับพัสดุภายในประเทศ จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในการวางแผนเพื่อรับพัสดุภายในประเทศ
  5. ถูกต้องตามแผนที่กำหนด หมายถึง แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ โดยให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์ 3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปิดรายการเอกสารส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศ
วางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน