หน่วยสมรรถนะ

เตรียมเอกสารสำหรับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมเอกสารสำหรับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารรายการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทาง การจำแนกเอกสารตามประเทศที่ต้องการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดทำเอกสารการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10303.01 จัดทำใบนำส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทาง

1.ใบนำส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทางได้รับการจัดเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.ใบนำส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทางได้จัดทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.ใบนำส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทางได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10303.02 จำแนกใบนำส่งเอกสารตามประเทศที่ต้องการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

1.ใบนำส่งเอกสารและพัสดุด่วนที่ต้องการจัดส่งไปต่างประเทศได้ถูกจำแนกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.ใบนำส่งเอกสารและพัสดุด่วนที่ต้องการจัดส่งไปต่างประเทศได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10303.03 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดทำเอกสารการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ

1.เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดทำเอกสารการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดทำเอกสารการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศถูกควบคุมการใช้งานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำเอกสารรายการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทาง
  2. ปฏิบัติการจำแนกเอกสารตามประเทศที่ต้องการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน
  3. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดทำเอกสารการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2. จัดทำเอกสารรายการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศ
  3. การจำแนกเอกสารเพื่อส่งไปต่างประเทศ
  4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  จัดทำเอกสารการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารรายการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทาง การจำแนกเอกสารตามประเทศที่ต้องการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดทำเอกสารการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การจัดทำเอกสารรายการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทาง จะต้องจัดเตรียมและจัดทำข้อมูลเอกสารรายการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทาง พร้อมทั้งทำการตรวจสอบเอกสารรายการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทางตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การจำแนกเอกสารตามประเทศที่ต้องการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน จะต้องจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนที่ต้องการจัดส่งไปต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนที่ต้องการจัดส่งไปต่างประเทศ
  3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจะต้องจัดโปรแกรมสำเร็จรูปในการใช้งานในการจัดทำเอกสารเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด หมายถึง ผู้ปฏิบัติสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานในการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วน โดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จและผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัดไม่ว่าจะเป็น เวลา ทรัพยากร ต้นทุน บุคคล ให้ถูกต้องและมีผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  4. คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ
เตรียมเอกสารสำหรับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน