หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่งไปยังลูกค้าการประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนอย่างต่อเนื่อง การแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ การแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ระหว่างการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10214.01 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่งไปยังลูกค้า

1.เอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่งไปยังลูกค้าถูกจัดเตรียมตามรายการอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่งได้รับตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10214.02 ประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนอย่างต่อเนื่อง

1.ข้อมูลรายละเอียดการรับเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกบันทึกรายละเอียดของผู้รับอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.ข้อมูลรายละเอียดการรับเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกแจ้งรายละเอียดการรับตามขั้นตอนให้กับผู้รับอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนด
3.แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10214.03 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ระหว่างการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

1.เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ระหว่างการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ปฏิบัติงานที่ใช้ระหว่างการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่งไปยังลูกค้า
  2. ปฏิบัติการประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนอย่างต่อเนื่อง
  3. ปฏิบัติการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  4. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2. การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
  3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้าโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่งไปยังลูกค้า การประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนอย่างต่อเนื่อง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ระหว่างการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน จากต่างประเทศ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่งไปยังลูกค้า จะต้องจัดเตรียมเอกสาร พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่ง พร้อมทั้งทำการตรวจสอบรายละเอียดตลอดจนแสดงหลักฐานการได้รับการอนุมัติให้จัดส่งอย่างถูกต้องเช่น มีการประทับตราอนุมัติให้จัดส่ง หรือ การลงลายมือชื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนอย่างต่อเนื่อง จะต้องจัดทำข้อมูลรายละเอียดการรับเอกสารและพัสดุด่วนเพิ่มเติม พร้อมทั้งบันทึกรายการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากเดิม เช่น การค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ค่าภาษีอากรที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้น ตลอดจนแจ้งให้กับผู้รับได้ทราบอย่างละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติทั้งผู้ส่งและผู้รับอย่างครบถ้วน
  3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ระหว่างการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ จะต้องจัดโปรแกรมสำเร็จรูปในการใช้งานเพื่อจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศวนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด หมายถึง ผู้ปฏิบัติสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน โดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จและผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัดไม่ว่าจะเป็น เวลา ทรัพยากร ต้นทุน บุคคล ให้ถูกต้องและมีผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  4. คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดต่อประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
เตรียมการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน