หน่วยสมรรถนะ

จัดการเส้นทางการส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดการเส้นทางการส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนเส้นทางการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจารจร และการคำนวณระยะทางในเส้นทางการจัดส่ง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10213.01 วางแผนเส้นทางการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

1.เส้นทางการจัดส่งเอกสารได้ถูกจัดเตรียมเพื่อจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนอย่างครบถ้วนตามแผนเส้นทางที่กำหนด
2. เส้นทางการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาในการจัดส่งอย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนเส้นทางที่กำหนด
3.เส้นทางการจัดส่งได้ถูกกำหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติตามแผนการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนเส้นทางที่กำหนด

10213.02 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจารจร

1.ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจรได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างครบถ้วนตามแผนเส้นทางที่กำหนด
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจรได้ถูกนำไปวิเคราะห์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนเส้นทางที่กำหนด

10213.03 คำนวณระยะทางในเส้นทางการจัดส่ง

1.เส้นทางในการจัดส่งได้ถูกจัดเตรียมเพื่อคำนวณระยะทางได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนเส้นทางที่กำหนด
2.เส้นทางในการจัดส่งได้ถูกประมวลผลการคำนวณระยะทางอย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนเส้นทางที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  2.
ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจารจร
  3.
ปฏิบัติการคำนวณระยะทางในเส้นทางการจัดส่ง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
การจัดการเส้นทางการส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
  3.
วิธีการอ่านแผนที่
  4.
การคำนวณระยะทางในเส้นทางการจัดส่ง
  5.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเส้นทางการส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการจัดการเส้นทางการส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การจัดการเส้นทางการส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้าผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวางแผนเส้นทางการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจารจร และการคำนวณระยะทางในเส้นทางการจัดส่ง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การวางแผนเส้นทางการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
จะต้องจัดเตรียมและกำหนดเส้นทางการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาในการจัดส่งอย่างถูกต้องครบถ้วนเช่น
สภาพการจราจร เส้นทางหลัก เส้นทางรอง
อุปสรรคของเส้นทางที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง และอื่นๆ พร้อมทั้งกำหนดแผนงาน
แนวทางการปฏิบัติตามแผนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และสามารถจัดส่งได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
  2.
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจารจร
จะต้องทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจรเพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้ผู้จัดจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไว้อย่างครบถ้วน
พร้อมทั้งดำเนินการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ตามหลักเกณฑ์การตัดสินใจคือ
การรวบรวม วิเคราะห์ หาผลลัพธ์ เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และตัดสินใจได้ถูกต้อง
  3.
การคำนวณระยะทางในเส้นทางการจัดส่ง จะต้องจัดเตรียมเส้นทางในการจัดส่ง
และจดบันทึกวิธีการคำนวณระยะทางโดยอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีในการคำนวณเส้นทางที่ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำเช่น
แผนที่อิเลคทรอนิคส์ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ คำนวณระยะทาง
เพื่อตัดสินใจเลือกเส้นทางในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน
  4.
ถูกต้องตามแผนเส้นทางที่กำหนด หมายถึง
ความถูกต้องตามเส้นทางตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ
วางแผนการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน