หน่วยสมรรถนะ

ติดต่อประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ติดต่อประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งรายการเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้ผู้รับให้ทราบรายการพัสดุด่วน การดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดส่งและดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อจัดส่งและการดำเนินการนัดเวลาเตรียมรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10212.01 แจ้งรายการเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้ผู้รับให้ทราบรายการพัสดุด่วน

1.ลูกค้าได้รับการติดต่อประสานงานจากพนักงานอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกแจ้งไปยังผู้รับอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนตามขั้นตอนที่กำหนด

10212.02 ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบในการจัดส่งพัสดุด่วน

1.ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุด่วนได้ถูกจัดเตรียมเพื่อใช้ประกอบการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารที่ใช้ประกอบในการจัดส่งพัสดุด่วนได้ถูกตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ตามขั้นตอนที่กำหนด

10212.03 ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อจัดส่ง

1.เอกสารและพัสดุด่วนที่รอจัดส่งได้รับการประสานงานกับผู้รับอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เอกสารและพัสดุด่วนที่รอจัดส่งได้กำหนดวัน เวลานัดหมายรับเอกสารและพัสดุด่วนอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการรับรายการแจ้งรายการเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้ผู้รับให้ทราบรายการพัสดุด่วน
  2.
ปฏิบัติการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดส่ง
  3.
ปฏิบัติการ ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
  4.
ปฏิบัติการดำเนินการนัดเวลาเตรียมรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
การติดต่อประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  3.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินจากการจำลองสถานการณ์ใช้บทบาทสมมติ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การติดต่อประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการรับรายการแจ้งรายการเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้ผู้รับให้ทราบรายการพัสดุด่วน
การดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดส่ง
และการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องดำเนินการนัดเวลาเตรียมรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การแจ้งรายการเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้ผู้รับให้ทราบ
จะต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าด้วยวิธีการช่องทางการสื่อสารที่สามารถติดต่อกับลูกค้าได้
เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อแจ้งรายการเอกสารและพัสดุด่วนที่มาจากต่างประเทศ
พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดของข้อมูลเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับผู้รับการพัสดุด่วน
ตลอดจนชี้แจงรายการเอกสารและพัสดุด่วนได้ไปยังผู้รับ
  2.
การดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดส่ง
จะต้องจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนตามรายการ
พร้อมทั้งมีการบันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความถูกต้อง
  3.
การดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
จะต้องจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนให้ครบถ้วนเพื่อติดต่อประสานงานกับผู้รับเพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศให้ครบถ้วน
พร้อมทั้งทำการกำหนดวัน เวลา
นัดหมายการรับเอกสารและพัสดุด่วนตามรายละเอียดที่กำหนดอย่างครบถ้วน
  4.
คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดต่อประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
เตรียมการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน