หน่วยสมรรถนะ

ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-4-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปิดรายการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ และการใช้เทคโนโลยี การจัดการปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10413.01 ปิดการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.รายงานบิลรายการจัดส่งพัสดุด่วนที่ส่งถึงมือผู้รับได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.รายงานด้านการเงินของการจัดส่งพัสดุด่วนที่ส่งถึงมือผู้รับได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. รายงานบิลและรายงานด้านการเงินของรายการจัดส่งพัสดุถูกส่งไปแผนกบัญชีอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. รายการจัดส่งพัสดุด่วนที่ไม่สามารถส่งถึงมือผู้รับถูกจัดการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10413.02 ใช้เทคโนโลยีการจัดการปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.เทคโนโลยีสำหรับการจัดการปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุให้กับผู้รับได้ถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เทคโนโลยีสำหรับการจัดการปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุให้กับผู้รับได้ถูกประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการจัดทำรายงานรายการบิลจัดส่งพัสดุด่วนที่ได้ส่งถึงมือผู้รับได้สำเร็จ
  2.
ปฏิบัติการจัดทำรายงานด้านการเงินของการจัดส่งพัสดุด่วนที่ส่งถึงมือผู้รับได้สำเร็จ
  3.
ปฏิบัติการจัดทำรายงานรายการจัดส่งพัสดุด่วนที่ไม่สามารถส่งถึงมือผู้รับได้สำเร็จ
  4.
ปฏิบัติการใช้ทางเทคโนโลยีในการปิดรายการส่งมอบสินค้าภายในประเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเอกสารที่ใช้ในการปิดรายสินค้า
  2.
ความรู้เกี่ยวกับด้านบัญชีและการเงิน
  3.
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานบิล และรายงานด้านการเงิน
  4.
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำรายงานบิลและรายงานด้านการเงิน
และส่งไปแผนกบัญชีโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการจำลองสถานการณ์ตามรายการประเมิน
  3.
เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการส่งมอบเอกสารนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
การปิดรายการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
และการใช้เทคโนโลยีจัดการปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การปิดรายการส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องรวบรวมรายงานบิลรายการจัดส่งพัสดุ และรายงานด้านการเงินของการจัดส่งพัสดุที่ถึงผู้รับสินค้าปลายทางจัดส่งไปยังแผนกบัญชี
พร้อมทั้งจัดการรายการพัสดุที่ไม่สามารถจัดส่งให้กับผู้รับปลายทางได้โดยทำการติดต่อกับลูกค้าเพื่อนัดวันเวลาในการส่งใหม่
หรือต้องส่งคืนต้นสังกัดในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้ เป็นต้น
  2.
ใช้เทคโนโลยีการจัดการปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการปิดรายการส่งมอบเอกสารพัสดุด่วน
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปิดรายการส่งมอบพัสดุด่วน เช่น
การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาจัดทำรายงานการปิดรายการส่งมอบเอกสารเป็นต้น
  3.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน