หน่วยสมรรถนะ

จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-080ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากสินค้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ
ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบรายการสินค้าที่จะทำการรับฝาก และจัดทำเอกสารการรับฝากสินค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10709.01 ตรวจสอบรายการสินค้าที่จะทำการรับฝาก

1.สินค้ารับฝากได้รับการตรวจสอบรายการก่อนการรับฝากสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้ารับฝากได้มีการบันทึกและส่งมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10709.02 จัดทำเอกสารการรับฝากสินค้า

1.ข้อมูลสินค้ารับฝากได้ถูกจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามรายการสินค้าที่กำหนด
2.สินค้ารับฝากได้ถูกจัดทำเอกสารการฝากอย่างถูกต้องครบถ้วนตามรายการสินค้าที่กำหนด
3.รายงานการฝากสินค้ามีการจัดทำและตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามรายการสินค้าและตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ปฏิบัติการตรวจสอบรายการสินค้าที่จะทำการรับฝาก
   2. ปฏิบัติการจัดทำเอกสารการรับฝากสินค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การตรวจสอบรายการสินค้า
  2.
วิธีการจัดทำเอกสารการรับฝากสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝาก
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ประเมินเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝาก
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
   การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝาก
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝาก
และการจัดทำเอกสารการรับฝากสินค้า
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การจัดทำเอกสารเพื่อการรับฝาก จะต้องตรวจสอบและบันทึกรายการสินค้าที่รับฝากตามประเภทของสินค้า
เพื่อดำเนินการส่งมอบเอกสารรับฝากสินค้าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2.
การจัดทำเอกสารการรับฝากสินค้า
จะต้องเตรียมข้อมูลรับฝากสินค้าเพื่อจะทำเอกสารการฝาก พร้อมทั้งจัดทำรายงานการฝากสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากสินค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน