หน่วยสมรรถนะ

บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-079ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าที่จะรับฝากเพื่อการบรรจุหีบห่อ เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก และดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10708.01 คัดแยกสินค้าที่จะรับฝากเพื่อการบรรจุหีบห่อ

1. สินค้ารับฝากได้รับการวิเคราะห์แบ่งประเภทอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
2. สินค้ารับฝากถูกคัดแยกอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
3. เอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวกับสินค้ารับฝากมีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลของสินค้าและส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10708.02 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก

1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้ารับฝากถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้ารับฝากมีการใช้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งาน

10708.03 ดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก

1. สินค้าเพื่อการรับฝากได้รับการบรรจุหีบห่อและติดเครื่องหมายเตือนอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยในการขนย้ายตามลักษณะของสินค้า
2. เอกสารและรายงานผลการบรรจุสินค้ารับฝากมีการบันทึกจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลการบรรจุสินค้ารับฝาก

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ปฏิบัติการคัดแยกสินค้าที่จะรับฝากเพื่อการบรรจุหีบห่อ
   2. ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก
   3. ปฏิบัติการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการคัดแยกสินค้ารับฝาก
  2. รู้จักเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ
  3. การบรรจุหีบห่อสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ประเมินเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   การบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าที่จะรับฝากเพื่อการบรรจุหีบห่อ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก และการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การคัดแยกสินค้าที่จะรับฝากเพื่อการบรรจุ จะต้องวิเคราะห์ คัดแยก แบ่งประเภทของสินค้า มีการบันทึกเอกสารตามประเภทของสินค้า เช่น อุปกรณ์สำนักงาน สินค้าประเภทแตกหักง่าย เป็นต้น และดำเนินการส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อเพื่อการรับฝาก จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อสินค้า และใช้วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. การดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝาก จะต้องปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อสินค้าให้ปลอดภัยในระหว่างการขนย้าย ติดเครื่องหมายเตือน เช่น เครื่องหมายระวังแตกหัก เครื่องหมายบอกการตั้งของกล่อง พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานผลการรับฝากสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  4. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า
บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน