หน่วยสมรรถนะ

ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-077ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ
ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถอดประกอบอุปกรณ์สำนักงาน และดำเนินการถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10706.01 คัดแยกสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน

1.สินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงานได้รับการวิเคราะห์แบ่งประเภทอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
2. สินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงานได้ถูกคัดแยกอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
3. เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงานมีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลของสินค้าและส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนตาม ขั้นตอนที่กำหนด

10706.02 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถอดประกอบอุปกรณ์สำนักงาน

1. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงานถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงานมีการใช้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งาน

10706.03 ดำเนินการถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน

1.สินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงานได้รับการถอดประกอบและติดเครื่องหมายเตือนอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยในการขนย้ายตามลักษณะของสินค้า
2.เอกสารและรายงานผลการถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงานมีการบันทึกจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลการถอด ประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการคัดแยกสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
   2.
ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถอดประกอบอุปกรณ์สำนักงาน
   3. ปฏิบัติการดำเนินการถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
   (ข)
ความต้องการด้านความรู้
  1.
วิธีการคัดแยกสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
   2. การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการถอดประกอบสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ประเมินเกี่ยวกับการถอดประกอบสินค้าอุปกรณ์สำนักงานโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  

(ก) คำแนะนำ
   การถอดประกอบสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถอดประกอบอุปกรณ์สำนักงาน และการดำเนินการถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การคัดแยกสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน จะต้องวิเคราะห์ คัดแยก
แบ่งประเภทสินค้าออกจากกลุ่ม เช่น กล่องใส่แฟ้มเอกสาร กล่องใส่คอมพิวเตอร์
กล่องใส่กระดาษ เป็นต้น ทำการบันทึกลงในเอกสารตามประเภทของสินค้า
และดำเนินการส่งมอบเอกสารให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2.
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถอดประกอบสินค้า เช่น ไขควง
ประแจเลื่อน คีม เป็นต้น และใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถอดประกอบสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3.
การดำเนินการถอดประกอบสินค้าสำนักงาน
จะต้องปฏิบัติงานถอดประกอบสินค้าให้ปลอดภัยในระหว่างการขนย้าย เช่น
ไม่วางกล่องสินค้าหนักบนกล่องสินค้าเบา ติดเครื่องหมายเตือน เช่น
เครื่องหมายระวังแตกหัก พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานผลการถอดประกอบได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
   4. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน