หน่วยสมรรถนะ

ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-077ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถอดประกอบอุปกรณ์สำนักงาน และดำเนินการถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10706.01 คัดแยกสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน

1.สินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงานได้รับการวิเคราะห์แบ่งประเภทอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
2. สินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงานได้ถูกคัดแยกอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
3. เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงานมีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลของสินค้าและส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนตาม ขั้นตอนที่กำหนด

10706.02 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถอดประกอบอุปกรณ์สำนักงาน

1. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงานถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงานมีการใช้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งาน

10706.03 ดำเนินการถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน

1.สินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงานได้รับการถอดประกอบและติดเครื่องหมายเตือนอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยในการขนย้ายตามลักษณะของสินค้า
2.เอกสารและรายงานผลการถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงานมีการบันทึกจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลการถอด ประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการคัดแยกสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
   2. ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถอดประกอบอุปกรณ์สำนักงาน
   3. ปฏิบัติการดำเนินการถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการคัดแยกสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
   2. การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการถอดประกอบสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการถอดประกอบสินค้าอุปกรณ์สำนักงานโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   การถอดประกอบสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถอดประกอบอุปกรณ์สำนักงาน และการดำเนินการถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การคัดแยกสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน จะต้องวิเคราะห์ คัดแยก แบ่งประเภทสินค้าออกจากกลุ่ม เช่น กล่องใส่แฟ้มเอกสาร กล่องใส่คอมพิวเตอร์ กล่องใส่กระดาษ เป็นต้น ทำการบันทึกลงในเอกสารตามประเภทของสินค้า และดำเนินการส่งมอบเอกสารให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถอดประกอบสินค้า เช่น ไขควง ประแจเลื่อน คีม เป็นต้น และใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถอดประกอบสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. การดำเนินการถอดประกอบสินค้าสำนักงาน จะต้องปฏิบัติงานถอดประกอบสินค้าให้ปลอดภัยในระหว่างการขนย้าย เช่น ไม่วางกล่องสินค้าหนักบนกล่องสินค้าเบา ติดเครื่องหมายเตือน เช่น เครื่องหมายระวังแตกหัก พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานผลการถอดประกอบได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
   4. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน