หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-063ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดอุปกรณ์ การซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย และ การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10608.01 ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า

1.อุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้าได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เครื่องมือทำความสะอาดได้รับการจัดเตรียมอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. วิธีทำความสะอาดถูกกำหนดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4.ขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นถูกจัดการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10608.02 ซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้า

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้าได้รับการประเมินเพื่อการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนที่กำหนด
2. อะไหล่และอุปกรณ์สำหรับซ่อมเปลี่ยนได้รับการจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้าได้รับการซ่อมบำรุงตามข้อกำหนดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนที่กำหนด
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้าได้รับการเปลี่ยนตามข้อกำหนดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนที่กำหนด5.เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงถูกจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
6.เอกสารที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามคู่มือการซ่อมบำรุง

10608.03 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า

1.วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้าได้รับการจัดเก็บตามขั้นตอนที่กำหนด
2. สถานที่จัดเก็บได้รับการตรวจสอบความพร้อมอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการทำความสะอาดอุปกรณ์
  2. ปฏิบัติการซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
  3. ปฏิบัติการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในการทำความสะอาดอุปกรณ์
  2. ความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์
  3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุสินค้า
  4. ความเข้าใจในหลักการความปลอดภัยในการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้าโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการทำความสะอาดอุปกรณ์ การซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การทำความสะอาดอุปกรณ์ จะต้องจัดเตรียมเครื่องมือทำความสะอาด ระบุขั้นตอนและวิธีการทำความสะอาด และดำเนินการจัดการขยะหรือของเสียได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือในการขนย้าย เช่น ล้อเลื่อน น๊อต เป็นต้น จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง เช่น ประแจ ไขควง พร้อมทั้งจัดทำเอกสารในการซ่อมบำรุง/เปลี่ยนได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า วัสดุอุปกรณ์จะต้องได้รับการจัดเก็บและตรวจสอบความพร้อมของสถานที่จัดเก็บสินค้าได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  4. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน