หน่วยสมรรถนะ

บรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิต

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-061ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

บรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิต

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ
ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าประเภทสิ่งมีชีวิตเพื่อการบรรจุหีบห่อ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อ และการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10606.01 คัดแยกสินค้าประเภทสิ่งมีชีวิตเพื่อการบรรจุหีบห่อ

1. สินค้าประเภทสิ่งมีชีวิตได้รับการวิเคราะห์แบ่งประเภทอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
2.สินค้าประเภทสิ่งมีชีวิตถูกคัดแยกอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
3. เอกสารต่าง ๆเกี่ยวกับสินค้าประเภทสิ่งมีชีวิตมีการบันทึกอย่างถูกต้องตามข้อมูลของสินค้าและส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10606.02 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิต

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อถูกเลือกใช้อย่างอย่างถูกต้องตามประเภทของสิ่งมีชีวิต
2.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิตมีการใช้งานอย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งาน

10606.03 ดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิต

1.สินค้าสิ่งมีชีวิตได้รับการบรรจุหีบห่อและติดเครื่องหมายเตือนอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยในการขนย้ายตามลักษณะของสินค้าที่กำหนด
2.เอกสารและรายงานการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิตถูกจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลการบรรจุหีบห่อสินค้าสินค้าสิ่งมีชีวิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการคัดแยกสินค้าประเภทสิ่งมีชีวิตเพื่อการบรรจุหีบห่อ
  2.
ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อ
  3.
ปฏิบัติการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิต
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าประเภทสิ่งมีชีวิต
  2.
ประเภทและการใช้งานอุปกรณ์การบรรจุหีบห่อ
  3.
ความรู้เกี่ยวกับวัสดุในการบรรจุสินค้า
  4.
ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิต
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิตโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  

(ก) คำแนะนำ
  การบรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิต
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าประเภทสิ่งมีชีวิตเพื่อการบรรจุหีบห่อ
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อ
การดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิต
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การคัดแยกสินค้าประเภทสิ่งมีชีวิตเพื่อการบรรจุหีบห่อ จะต้องวิเคราะห์ คัดแยก
แบ่งประเภทของสินค้าออกจากกลุ่มทั่วไป มีการบันทึกเอกสารตามประเภทของสินค้า
และดำเนินการส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2.
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อ
จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิต
และใช้วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้าได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3.
การดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิต
จะต้องปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อสินค้าให้ปลอดภัยในระหว่างการขนย้าย
ติดเครื่องหมายเตือน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  4.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บรรจุสินค้าแตกหักง่าย
บรรจุหีบห่อสินค้าสิ่งมีชีวิต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน