หน่วยสมรรถนะ

จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-053ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากสินค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบรายการสินค้าที่จะทำการรับฝาก และจัดทำเอกสารการรับฝากสินค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10709.01 ตรวจสอบรายการสินค้าที่จะทำการรับฝาก

1.สินค้ารับฝากได้รับการตรวจสอบรายการก่อนการรับฝากสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้ารับฝากได้มีการบันทึกและส่งมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10709.02 จัดทำเอกสารการรับฝากสินค้า

1.ข้อมูลสินค้ารับฝากได้ถูกจัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามรายการสินค้าที่กำหนด
2.สินค้ารับฝากได้ถูกจัดทำเอกสารการฝากอย่างถูกต้องครบถ้วนตามรายการสินค้าที่กำหนด
3.รายงานการฝากสินค้ามีการจัดทำและตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามรายการสินค้าและตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   1. ปฏิบัติการตรวจสอบรายการสินค้าที่จะทำการรับฝาก
   2. ปฏิบัติการจัดทำเอกสารการรับฝากสินค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การตรวจสอบรายการสินค้า
  2. วิธีการจัดทำเอกสารการรับฝากสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝาก
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ประเมินเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝาก โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝาก ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝาก และการจัดทำเอกสารการรับฝากสินค้า
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การจัดทำเอกสารเพื่อการรับฝาก จะต้องตรวจสอบและบันทึกรายการสินค้าที่รับฝากตามประเภทของสินค้า เพื่อดำเนินการส่งมอบเอกสารรับฝากสินค้าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การจัดทำเอกสารการรับฝากสินค้า จะต้องเตรียมข้อมูลรับฝากสินค้าเพื่อจะทำเอกสารการฝาก พร้อมทั้งจัดทำรายงานการฝากสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากสินค้า
ตรวจสอบการประกอบสินค้าก่อนส่งมอบ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน