หน่วยสมรรถนะ

รับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-051ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่จัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ การดำเนินการในกรณีสิ่งของด่วน มีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสาร การจัดทำรายงานการรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่นำสิ่งของด่วนภายในประเทศมาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า และการใช้เทคโนโลยีในการตรวจรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10508.01 รับมอบสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่จัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.เอกสารใบกำกับการจัดส่ง และใบควบคุมสิ่งของถูกนำส่งให้กับผู้รับสิ่งของปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับลำเลียงสิ่งของลงจากยานพาหนะได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.สิ่งของที่อยู่บนยานพาหนะถูกลำเลียงและจัดวางกองยังตำแหน่งที่กำหนดได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4.สภาพของสิ่งของได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามตามเอกสารที่กำหนด
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับสิ่งของปลายทางได้ลงนามรับสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10508.02 ดำเนินการในกรณีสิ่งของ มีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสาร

1.สภาพของสิ่งของที่เสียหาย และจำนวนของสิ่งของที่ไม่ตรงกับใบรายการส่งสิ่งของจะถูกจดบันทึกลงในใบเอกสารรับมอบสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. รายการสภาพของสิ่งของที่ได้รับความเสียหายและจำนวนของสิ่งของที่ไม่ถูกต้อง ได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. สภาพของสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย และจำนวนของสิ่งของที่ไม่ถูกต้องจะถูกรายงานให้หัวหน้างานทราบได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. สภาพและจำนวนของสิ่งของที่ได้รับความเสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบจะถูกสอบสวนหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
5. จำนวนของสิ่งของที่ไม่ถูกต้อง ถูกต้องจะถูกสอบสวนหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
6.สภาพและจำนวนของสิ่งของที่ได้รับความเสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบได้รับการแก้ไขและ/หรือเคลมสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10508.03 จัดทำรายงานการรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่นำสิ่งของด่วนภายในประเทศมาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า

1.สภาพของสิ่งของ ความแข็งแรง ความเรียบร้อยของหีบห่อ และจำนวนของสิ่งของที่นำมาส่งให้กับศูนย์กระจายสิ่งของได้ถูกจัดทำเป็นรายงานการรับสิ่งของได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.รายงานการรับสิ่งของปลายทางได้ถูกจัดส่งกลับไปยังต้นทางได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10508.04 ใช้เทคโนโลยีในการตรวจรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.เทคโนโลยีการตรวจรับสิ่งของได้ถูกเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีการตรวจรับสิ่งของได้ถูกประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับลำเลียงสิ่งของลงจากยานพาหนะ
  2. ปฏิบัติการลำเลียงสิ่งของหรือสินค้าลงจากยานพาหนะ
  3. ปฏิบัติการจัดวางเรียงกองสิ่งของยังตำแหน่งที่กำหนด
  4. ปฏิบัติการตรวจสภาพความแข็งแรง รอยฉีกขาดและความเรียบร้อยของหีบห่อสินค้า
  5. ปฏิบัติการจัดทำเอกสารรายงานสภาพความแข็งแรง รอยฉีกขาดและความเรียบร้อยของสินค้า
  6. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการตรวจนับสินค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับลำเลียงสิ่งของลงจากยานพาหนะ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการลำเลียงและจัดวางกองสิ่งของ
  3. การตรวจสอบความเรียบร้อยหีบห่อของสิ่งของ
  4. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกและการจัดทำรายงานการรับสิ่งของ
  5. การวิเคราะห์สาเหตุของจำนวนสิ่งของที่เสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบ
  6. การแก้ไข/เคลมสิ่งของในกรณีที่สิ่งของได้รับความเสียหายหรือมาไม่ครบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับส่งมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับรับมอบสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่เข้ามาจัดส่ง เช่น การตรวจสอบสภาพสิ่งของ รอยฉีก ความแข็งแรงของหีบห่อ เป็นต้น ดำเนินการกรณีที่สิ่งของมีสภาพ หรือจำนวนที่มาส่งไม่ตรงกับเอกสารที่กำหนด เช่น การเคลมสินค้ากรณีได้รับความเสียหาย เป็นต้น การจัดทำรายงานการการรับมอบสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่เข้ามาส่ง และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจรับวัสดุ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะที่เข้ามาส่ง จะต้องตรวจสอบเอกสารรายการนำส่งสิ่งของ ลำเลียงสิ่งของลงจากยานพาหนะ จัดเรียงกองสิ่งของในตำแหน่งที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจนับจำนวนสิ่งของที่นำส่ง เช่น วิธีการลำเลียงสิ่งของ วิธีการจัดวางกอง กับใบเอกสารควบคุมสิ่งของที่มากับรถ เป็นต้น
  2. การดำเนินการกรณีที่สิ่งของด่วนมีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสารรายการจัดส่ง จะต้องจัดทำบันทึกสภาพความเสียหายและจำนวนของสิ่งของที่ไม่ตรงกับรายการในเอกสารที่กำหนดลงในใบรับมอบสินค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานสภาพความเสียหายกับจำนวนของสิ่งของที่ไม่ตรงกับรายการเอกสารใบรายการควบคุมสินค้า ต้องรายงานให้หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงสิ่งของที่เสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบ พร้อมสอบสวนหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขหรือเคลมสินค้ากรณีที่สิ่งของเสียหายจากการจัดส่งสิ่งของ
  3. การจัดทำรายงานการรับสิ่งของด่วนจากยานพาหนะ จะต้องจัดทำรายงานสภาพความเรียบร้อย ความแข็งแรงของหีบห่อสิ่งของ และจะต้องส่งรายงานที่จัดทำกลับไปยังต้นทาง เช่น การจัดทำรายงานจำนวนของสิ่งของที่ได้รับความเสียหายและจำนวนของสิ่งของที่มีจำนวนไม่ครบ เป็นต้น
  4. เทคโนโลยีในการตรวจรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี ในการตรวจรับสิ่งของเข้าระบบ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจรับสิ่งของเข้ามาใช้ เช่น การสแกนรับสินค้า, การยิงบาร์โค้ด เป็นต้น
  5. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน
  6. ถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยใช้เป็นเอกสารในการประกอบการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับสินค้าปลายทาง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
คัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ
รับมอบสิ่งของด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน