หน่วยสมรรถนะ

ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-050ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปล่อยยานพาหนะจัดส่งสิ่งของด่วนออกจาก Hub การจัดทำรายงาน การปล่อยยานพาหนะในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ การแจ้งข้อมูลการจัดส่งสิ่งของด่วนไปยังปลายทาง การควบคุมความเร็วของยานพาหนะในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ และการใช้เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10507.01 ปล่อยยานพาหนะจัดส่งสิ่งของด่วนออกจาก Hub

1.ยานพาหนะถูกปล่อยออกจาก Hub อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เวลาที่ปล่อยยานพาหนะได้ถูกบันทึกลงในบันทึกการปล่อยยานพาหนะประจำวันได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10507.02 จัดทำรายงานการปล่อยยานพาหนะในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.บันทึกการปล่อยยานพาหนะประจำวันถูกรวบรวมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.รายงานการปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามข้อมูลยานพาหนะ

10507.03 แจ้งข้อมูลการจัดส่งสิ่งของด่วนไปยังปลายทาง

1 เวลาประมาณการที่ยานพาหนะจะถึงปลายทางถูกแจ้งให้เจ้าหน้าที่/ผู้รับสิ่งของปลายทางทราบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. จำนวนและรายละเอียดของสิ่งของที่จัดส่งไปกับยานพาหนะถูกแจ้งให้เจ้าหน้าที่/ผู้รับสิ่งของปลายทางทราบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. เลขทะเบียนยานพาหนะชื่อและเบอร์โทรของผู้ควบคุมยานพาหนะถูกแจ้งให้เจ้าหน้าที่/ผู้รับสิ่งของปลายทางทราบอย่างถูกต้องตามรายการจัดส่งที่กำหนด

10507.04 ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.ยานพาหนะมีการควบคุมความเร็วในการจัดส่งสิ่งของถูกปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายจราจรกำหนด
2.ยานพาหนะมีการควบคุมความปลอดภัยในการจัดส่งสิ่งของถูกปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายจราจรกำหนด

10507.05 ใช้เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ ถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศถูกประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการจัดการปล่อยยานพาหนะตามแผนที่กำหนด
  2.
ปฏิบัติการบันทึกและจัดทำรายงานเวลาที่ได้ปล่อยยานพาหนะออกจากท่า
  3.
ปฏิบัติการติดต่อสื่อสารแจ้งรายละเอียดการจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับปลายทาง
  4.
ปฏิบัติการควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  5.
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีติดตามยานพาหนะ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการลำดับก่อนหลังในการจัดส่งสินค้า
  2.
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน และการจัดทำเอกสาร
  3.
วิธีติดต่อ สื่อสาร กับผู้รับสินค้าหรือพัสดุปลายทาง
  4.
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. 2522
  5.
การใช้เทคโนโลยีในการติดตามการจัดส่งสิ่งของของยานพาหนะ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการจำลองสถานการณ์ตามรายการประเมิน
  3.
เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับวิธีการปล่อยยานพาหนะออกจาก
Hub
โดยการจัดทำรายงานการปล่อยยานพาหนะประจำวัน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ปลายทางเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสิ่งของที่ไปกับยานพาหนะ
การควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
และใช้เทคโนโลยีช่วยในการติดตามจัดส่งสิ่งของ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การปล่อยยานพาหนะจัดส่งสิ่งของด่วนออกจากศูนย์กระจายสินค้า (Hub) จะต้องปล่อยยานพาหนะออกจาก Hub ตามเวลาที่ได้กำหนดไว้
พร้อมทั้งจดบันทึกเวลาที่รถออกจาก เช่น การตรวจสอบเวลารถออกจาก Hub การแจ้งยานพาหนะออกตามเวลาที่กำหนดไว้ เป็นต้น
  2.
การจัดทำรายงานการปล่อยยานพาหนะประจำวัน
จะต้องรวบรวมข้อมูลของเวลาที่ปล่อยรถออกจาก Hub ในแต่ละเที่ยว
พร้อมทั้งนำเอาข้อมูลที่รวบรวมไว้มาจัดทำเป็นรายงานการปล่อยรถประจำวัน
  3.
การติดต่อประสานงานไปยังปลายทางเพื่อแจ้งข้อมูลการจัดส่งสิ่งของด่วน
จะต้องติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งเวลาประมาณการที่ยานพาหนะจะถึงปลายทาง
แจ้งรายละเอียดและจำนวนของสิ่งของด่วนที่จัดส่งไปกับยานพาหนะ และแจ้งเลขทะเบียนรถ
ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ควบคุมยานพาหนะไปยังเจ้าหน้าที่หรือผู้รับสิ่งของปลายทาง
  4.
การควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎหมายจราจร
พร้อมทั้งควบคุมยานพาหนะด้วยความปลอดภัย เช่น การขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 80 กม.
ต่อ ชม. (มาตรา 5 และมาตรา 67 วรรคหนึ่ง ตาม พรบ. จราจร พศ. 2522) ฯลฯ
  5.
การใช้เทคโนโลยีติดตามการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องใช้เทคโนโลยีในการติดตามการจัดส่งสิ่งของ
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการติดตามสิ่งของด่วนภายในประเทศ เช่น
การติดตามสิ่งของด้วยเว็บไซต์ หรือการติดตามสิ่งของด้วยแอพพลิเคชั่น เป็นต้น
  6.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน
  7.
ถูกต้องตามข้อมูลยานพาหนะ
หมายถึงความถูกต้องของยานพาหนะที่ได้ถูกกำหนดให้ออกไปรับหรือส่งสินค้าแก่ผู้รับหรือส่งสินค้าปลายทาง
  8.
ถูกต้องตามที่กฎหมายจราจรกำหนด
หมายถึงความถูกต้องของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อกฎหมายจราจรที่กำหนด
(พรบ. จราจร พ.ศ. 2522)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน