หน่วยสมรรถนะ

ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-048ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ
ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์เพื่อถอดประกอบ เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถอดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการถอดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10704.01 คัดแยกสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์เพื่อถอดประกอบ

1.สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการวิเคราะห์แบ่งประเภทเพื่อถอดประกอบอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
2.สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกคัดแยกอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
3. เอกสารต่าง ๆเกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีการบันทึกอย่างถูกต้องตามข้อมูลของสินค้า และส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10704.02 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถอดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ถูกเลือกใช้อย่างตามลักษณะของสินค้าที่กำหนด
2. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งาน

10704.03 ดำเนินการถอดประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

1.ปฏิบัติการถอดประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้ไม่ได้รับความเสียหายในระหว่างการถอดประกอบและมีการติดเครื่องหมายเตือนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามลักษณะของสินค้า
2. เอกสารและรายงานผลการถอดประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จัดทำบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนตาม ข้อมูลการถอดประกอบสินค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการคัดแยกสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์เพื่อถอดประกอบ
   2.
ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถอดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
   3. ปฏิบัติการดำเนินการถอดประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   1. วิธีการถอดประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิคส์
   2. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุสินค้าอิเล็กทรอนิคส์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
   1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ประเมินเกี่ยวกับการถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
1. คำแนะนำ
การถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์เพื่อถอดประกอบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถอดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และการดำเนินการถอดประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

1. คำอธิบายรายละเอียด
1. การคัดแยกสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์เพื่อถอดประกอบ จะต้องวิเคราะห์ คัดแยก แบ่งประเภทสินค้าออกจากกลุ่ม เช่น ชุดคอมพิวเตอร์ควรแยกออกจากโต๊ะทำงาน เป็นต้น มีการบันทึกเอกสารตามประเภทของสินค้า และดำเนินการส่งมอบเอกสารให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถอดประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถอดประกอบสินค้า เช่น ประแจเลื่อน ไขควง คีม เป็นต้น และใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถอดประกอบสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. การดำเนินการถอดประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องปฏิบัติงานถอดประกอบสินค้าให้ปลอดภัยในระหว่างการขนย้าย ติดเครื่องหมายเตือน เช่น เครื่องหมายระวังแตก พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานผลการถอดประกอบได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

   4. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน