หน่วยสมรรถนะ

คัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-047ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

คัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำแนกประเภทสิ่งของด่วนภายในประเทศ การลำเลียงสิ่งของไปยังจุดพักสิ่งของภายในประเทศ และการจัดเรียงวางกองสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10504.01 จำแนกประเภทสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1. สิ่งของถูกจำแนกประเภทตามเส้นทางขนส่งสิ่งของอย่างถูกต้องถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
2.สิ่งของถูกจำแนกประเภทตามประเภทสิ่งของที่แตกหักได้ง่ายอย่างถูกต้องถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
3.สิ่งของถูกจำแนกประเภทตามมูลค่าของสิ่งของอย่างถูกต้องถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
4.สิ่งของที่ถูกจำแนกประเภทได้รับการตรวจสอบกับเอกสารควบคุมสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10504.02 ลำเลียงสิ่งของไปยังจุดพักสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.จุดพักสินค้า/สิ่งของได้ถูกกำหนดจุดวางกองสิ่งของไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงสิ่งของได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. สิ่งของได้ถูกลำเลียงไปยังจุดที่กำหนดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. สิ่งของที่ถูกลำเลียงมายังจุดพักสิ่งของได้ถูกตรวจสอบจำนวนความแข็งแรง และความเรียบร้อยในการบรรจุหีบห่ออย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10504.03 จัดเรียงกองสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงสิ่งของได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. สิ่งของถูกจัดเรียงกองไว้อย่างถูกต้องตามตำแหน่งที่กำหนด
3.สิ่งของที่ถูกจัดเรียงกองถูกตรวจสอบกับเอกสารควบคุมสิ่งของอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการคัดแยกสิ่งของตามประเภทของพัสดุที่แตกหักง่าย
  2.
ปฏิบัติการคัดแยกตามเส้นทางขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
  3.
ปฏิบัติการคัดแยกตามมูลค่าของสิ่งของ
  4.
ปฏิบัติการลำเลียงสิ่งของไปยังจุดพักสินค้า
  5.
ปฏิบัติการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการลำเลียง และจัดวางเรียงกองสิ่งของ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับการจัดส่งสิ่งของประเภทต่างๆ
  2.
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเส้นทางจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
  3.
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งของที่มีมูลค่าสูง
  4.
ประเภทและวิธีใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ในการลำเลียง
  5.
ความรู้เกี่ยวกับการลำเลียง และจัดวางเรียงกองสิ่งของหรือสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการคัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การคัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกสิ่งของด่วนลำเลียงสิ่งของไปยังจุดพักสิ่งของด่วนและจัดเรียงกองสิ่งของด่วนภายในประเทศ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การจำแนกประเภทสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องคัดแยกตามประเภทของสินค้า เช่น
การคัดแยกสิ่งของตามเส้นทางขนส่ง การคัดแยกตามมูลค่าของสิ่งของ
การคัดแยกสินค้าประเภทแตกหักง่าย ฯลฯ
และจะต้องตรวจสอบรายการสิ่งของที่ถูกคัดแยกกับใบเอกสารควบคุมรายการจัดส่งสินค้า
  2.
การลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องกำหนดจุดพักสินค้าหรือสิ่งของ
รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงสิ่งของ เช่น รถเข็น พาเลท
เป็นต้น พร้อมทั้งลำเลียงสิ่งของจากจุดคัดแยกไปยังจุดที่พักที่กำหนด
และตรวจสอบจำนวนของสิ่งของ ความแข็งแรง และความเรียบร้อยของการหีบห่อสิ่งของ
  3.
การจัดเรียงกองสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงสิ่งของ เช่น รถยก แฮนด์ลิฟท์ เป็นต้น
ต้องจัดเรียงกองสิ่งของตามตำแหน่งที่กำหนดพร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนของสิ่งของกับใบรายการเอกสารควบคุมสินค้า
  4.
ถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ หมายถึง
ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มารับบริการ
และมีความพึงพอใจที่ให้บริการต่อความต้องการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด
  5.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
คัดแยกสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน