หน่วยสมรรถนะ

รับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับพัสดุด่วนจากยานพาหนะที่จัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ การดำเนินการในกรณีพัสดุด่วน มีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสาร การจัดทำรายงานการรับพัสดุด่วน จากยานพาหนะที่นำพัสดุด่วนภายในประเทศมาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้า และการใช้เทคโนโลยีในการตรวจรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10408.01 รับมอบพัสดุด่วนจากยานพาหนะที่จัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.เอกสารใบกำกับการจัดส่ง และใบควบคุมพัสดุ ถูกนำส่งให้กับผู้รับพัสดุปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับลำเลียงพัสดุลงจากยานพาหนะได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.พัสดุที่อยู่บนยานพาหนะถูกลำเลียงและจัดวางกองไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. จำนวนของหีบห่อพัสดุ สภาพความเสียหายของพัสดุ สภาพการหีบห่อความแข็งแรงและรอยฉีกขาดของการหีบห่อได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
5.การส่งมอบพัสดุได้มีการลงนามรับพัสดุโดยผู้ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10408.02 ดำเนินการพัสดุด่วนที่ไม่เป็นไปตามเอกสารรายการส่งพัสดุ

1.สภาพของพัสดุที่เสียหายและจำนวนของพัสดุที่ไม่ตรงกับใบรายการส่งพัสดุจะถูกจดบันทึกลงในใบเอกสารรับมอบพัสดุอย่างถูกต้องขั้นตอนที่กำหนด
2. รายการสภาพของพัสดุที่ได้รับความเสียหายและจำนวนของพัสดุที่ไม่ถูกต้อง ได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. สภาพของพัสดุที่ได้รับความเสียหายและจำนวนของพัสดุที่ไม่ถูกต้องถูกรายงานให้หัวหน้างานทราบได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4.สภาพและจำนวนของพัสดุที่ได้รับความเสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบถูกสอบสวนหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
5. จำนวนของพัสดุที่ไม่ถูกต้องถูกสอบสวนหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
6.สภาพและจำนวนของพัสดุที่ได้รับความเสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบได้รับการดำเนินการและการแก้ไขอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10408.03 จัดทำรายงานการรับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า

1. สภาพของพัสดุความแข็งแรง ความเรียบร้อยของหีบห่อและจำนวนของพัสดุที่นำมาส่งให้กับศูนย์กระจายพัสดุได้ถูกจัดทำเป็นรายงานการรับพัสดุได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. รายงานการรับพัสดุปลายทางได้ถูกจัดส่งกลับไปยังต้นทางได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10408.04 ใช้เทคโนโลยีในการตรวจรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.เทคโนโลยีการตรวจรับพัสดุได้ถูกเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เทคโนโลยีการตรวจรับพัสดุได้ถูกประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับลำเลียงพัสดุลงจากยานพาหนะ
  2. ปฏิบัติการลำเลียงพัสดุหรือสินค้าลงจากยานพาหนะ
  3. ปฏิบัติการจัดวางเรียงกองพัสดุยังตำแหน่งที่กำหนด
  4. ปฏิบัติการตรวจสภาพความแข็งแรง รอยฉีกขาดและความเรียบร้อยของหีบห่อสินค้า
  5. ปฏิบัติการจัดทำเอกสารรายงานสภาพความแข็งแรง รอยฉีกขาดและความเรียบร้อยของสินค้า
  6. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการตรวจนับสินค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับลำเลียงพัสดุลงจากยานพาหนะ
  2. ความรู้เกี่ยวกับการลำเลียงและจัดวางกองพัสดุ
  3. การตรวจสอบความเรียบร้อยหีบห่อของพัสดุ
  4. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกและการจัดทำรายงานการรับพัสดุ
  5. การวิเคราะห์สาเหตุของจำนวนพัสดุที่เสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบ
  6. การแก้ไข/เคลมพัสดุในกรณีที่พัสดุได้รับความเสียหายหรือมาไม่ครบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับส่งมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับรับมอบพัสดุด่วนจากยานพาหนะที่เข้ามาจัดส่ง เช่นการตรวจสอบสภาพพัสดุ รอยฉีก ความแข็งแรงของหีบห่อ เป็นต้น ดำเนินการกรณีที่พัสดุมีสภาพ หรือจำนวนที่มาส่งไม่ตรงกับเอกสารที่กำหนด เช่น การเคลมสินค้ากรณีได้รับความเสียหาย เป็นต้น การจัดทำรายงานการการรับมอบพัสดุด่วนจากยานพาหนะที่เข้ามาส่ง และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจรับวัสดุ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การรับพัสดุด่วนจากยานพาหนะที่เข้ามาส่ง จะต้องตรวจสอบเอกสารรายการนำส่งสิ่งของ การลำเลียงพัสดุหรือสินค้าลงจากยานพาหนะ การจัดเรียงกองพัสดุในตำแหน่งที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจนับจำนวนพัสดุที่นำส่ง เช่น การตรวจนับจำนวนของพัสดุกับจำนวนของพัสดุในใบรายการเอกสารควบคุม เป็นต้น
  2. การดำเนินการกรณีที่พัสดุด่วนมีสภาพหรือจำนวนไม่ตรงกับเอกสารรายการจัดส่ง จะต้องจัดทำบันทึกสภาพความเสียหาย จำนวนของพัสดุที่ไม่ตรงกับรายการในเอกสารที่กำหนดลงในใบรับมอบสินค้า จัดทำรายงานสภาพความเสียหายของพัสดุและจำนวนของพัสดุที่ไม่ตรงกับรายการเอกสาร รายงานให้หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงพัสดุที่เสียหายหรือมีจำนวนไม่ครบ พร้อมทั้งสอบสวนหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการแก้ไขหรือเคลมสินค้ากรณีที่สิ่งของเสียหายจากการจัดส่งพัสดุ
  3. การจัดทำรายงานการรับพัสดุด่วนจากยานพาหนะ จะต้องจัดทำรายงานสภาพของพัสดุ ความแข็งแรง และความเรียบร้อยของหีบห่อพัสดุ พร้อมทั้งส่งรายงานที่จัดทำกลับไปยังต้นทาง เช่น จัดทำรายงานจำนวนของพัสดุที่ได้รับความเสียหาย และจำนวนของพัสดุที่มีจำนวนไม่ครบ เป็นต้น
  4. เทคโนโลยีในการตรวจรับพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี มาใช้ในการตรวจรับพัสดุเข้าระบบ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจรับพัสดุเข้ามาใช้ เช่น การสแกนรับสินค้า, การยิงบาร์โค้ด เป็นต้น
  5. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน
  6. ถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยใช้เป็นเอกสารในการประกอบการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับสินค้าปลายทาง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนขาเข้าจากต่างประเทศ
รับมอบพัสดุด่วนให้กับศูนย์กระจายสินค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน