หน่วยสมรรถนะ

คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-034ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำแนกประเภทพัสดุด่วนภายในประเทศ การลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักพัสดุภายในประเทศ และการจัดเรียงวางกองพัสดุด่วนภายในประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10404.01 จำแนกประเภทพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.พัสดุถูกจำแนกประเภทตามเส้นทางขนส่งพัสดุอย่างถูกต้องถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
2.พัสดุถูกจำแนกประเภทพัสดุที่แตกหักได้ง่ายอย่างถูกต้องถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
3. พัสดุถูกจำแนกประเภทตามมูลค่าของพัสดุอย่างถูกต้องครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ
4.พัสดุที่ถูกจำแนกประเภทได้รับการตรวจสอบกับเอกสารควบคุมพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10404.02 ลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักพัสดุด่วนภายในประเทศ

1.จุดพักสินค้า/พัสดุ ได้ถูกกำหนดจุดวางกองพัสดุไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงพัสดุได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. พัสดุได้ถูกลำเลียงไปยังจุดที่กำหนดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. พัสดุที่ถูกลำเลียงมายังจุดพักพัสดุ ได้ถูกตรวจสอบจำนวนความแข็งแรง และความเรียบร้อยในการบรรจุหีบห่ออย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10404.03 จัดเรียงกองพัสดุด่วนภายในประเทศ

1. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงพัสดุได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. พัสดุถูกจัดเรียงกองไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.พัสดุที่ถูกจัดเรียงกองถูกตรวจสอบกับเอกสารควบคุมพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการคัดแยกพัสดุด่วนตามประเภทของพัสดุที่แตกหักง่าย
  2.
ปฏิบัติการคัดแยกตามเส้นทางขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
  3.
ปฏิบัติการคัดแยกตามมูลค่าของพัสดุ
  4.
ปฏิบัติการลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักสินค้า
  5.
ปฏิบัติการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการลำเลียง และจัดวางเรียงกองพัสดุ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุด่วนประเภทต่างๆ
  2.
ความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการเส้นทางจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
  3.
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพัสดุที่มีมูลค่าสูง
  4.
ประเภทและวิธีใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ในการลำเลียง
  5.
ความรู้เกี่ยวกับการลำเลียง และจัดวางเรียงกองพัสดุหรือสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการคัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การคัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกพัสดุด่วนลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักพัสดุด่วนและจัดเรียงกองพัสดุด่วนภายในประเทศ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การจำแนกประเภทพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องคัดแยกพัสดุตามประเภทของสินค้า เช่น
  การคัดแยกพัสดุตามเส้นทางขนส่ง
การคัดแยกตามมูลค่าของพัสดุ การคัดแยกสินค้าประเภทแตกหักง่าย ฯลฯ
และจะต้องตรวจสอบรายการพัสดุที่ถูกคัดแยกกับใบเอกสารควบคุมรายการจัดส่งพัสดุ
  2.
การลำเลียงพัสดุไปยังจุดพักพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องกำหนดจุดพักสินค้าหรือพัสดุ
รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงพัสดุ เช่น รถเข็น พาเลท
เป็นต้น พร้อมทั้งลำเลียงพัสดุจากจุดคัดแยกไปยังจุดที่พักที่กำหนด
พร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนของพัสดุ ความแข็งแรง
และความเรียบร้อยในการบรรจุหีบห่อของพัสดุ
  3.
การจัดเรียงกองพัสดุด่วนภายในประเทศ จะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงพัสดุ เช่น รถยก แฮนด์ลิฟท์ เป็นต้น
พร้อมทั้งจัดเรียงกองพัสดุตามตำแหน่งที่กำหนดและตรวจสอบจำนวนของพัสดุกับใบรายการเอกสารควบคุมพัสดุ
  4.
ถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ หมายถึง ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มารับบริการ
และมีความพึงพอใจที่ให้บริการต่อความต้องการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด
  5.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศ
ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนขาเข้าจากต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน