หน่วยสมรรถนะ

บรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อการบรรจุหีบห่อ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อ และการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10604.01 คัดแยกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อการบรรจุหีบห่อ

1. สินค้าประเภทอันตรายได้รับการวิเคราะห์แบ่งประเภทอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า
2. สินค้าประเภทอันตรายถูกคัดแยกอย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้า 3.เอกสารที่เกี่ยวกับสินค้าประเภทอันตรายมีการบันทึกอย่างถูกต้องตามข้อมูลของสินค้าและส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนตาม ขั้นตอนที่กำหนด

10604.02 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามลักษณะของสินค้าอันตราย
2.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตรายมีการใช้ถูกต้องตามวิธีการใช้งานและตามลักษณะของสินค้าอันตราย

10604.03 ดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย

1.สินค้าอันตรายได้รับการบรรจุหีบห่อและติดเครื่องหมายเตือนอย่างถูกต้องและปลอดภัยในการขนย้ายตามลักษณะของสินค้า
2.เอกสารและรายงานการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อสินค้าอันตรายถูกจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลการบรรจุหีบห่อสินค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการคัดแยกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อการบรรจุหีบห่อ
  2. ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อ
  3. ปฏิบัติการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับสินค้าประเภทอันตราย
  2. ประเภทและการใช้งานอุปกรณ์การบรรจุหีบห่อ
  3. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุในการบรรจุสินค้า
  4. ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกัน กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตรายโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน การปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อการบรรจุหีบห่อ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อ การดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การคัดแยกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อการบรรจุหีบห่อ จะต้องวิเคราะห์ คัดแยก แบ่งประเภทสินค้าออกจากกลุ่ม เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำควรอยู่ในกล่องเดียวน้ำยาฉีดยุง เป็นต้น มีการบันทึกเอกสารตามประเภทของสินค้าอันตราย และดำเนินการส่งมอบเอกสารให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อ จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย เช่น กล่องพลาสติก ลังไม้ เป็นต้น และใช้วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้าได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. การดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย จะต้องปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อสินค้าให้ปลอดภัยในระหว่างการขนย้าย ติดเครื่องหมายเตือน เช่น เครื่องหมายสินค้าอันตราย พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  4. สินค้าอันตราย หมายถึง สารที่มีคุณสมบัติเฉพาะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ถ่านหิน กรดกำมถัน เป็นต้น
  5. ประเภทลักษณะของสินค้าอันตราย เพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้ง่ายและสะดวก สหประชาชาติจึงได้จัดแบ่งสินค้าอันตรายออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ 9 ประเภทหลักด้วยกัน ได้แก่
  ประเภทที่ 1 สารและสิ่งของวัตถุระเบิด
  ประเภทที่ 2 ก๊าซ
  ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ
  ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ สารที่เสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง และสารที่สัมผัสน้ำให้ก๊าซไวไฟ
  ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ์ และสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์
  ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื้อ
  ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี
  ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน
  ประเภทที่ 9 สารและสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด
  6. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย
วางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน