หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนส่งออกไปต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-029ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนส่งออกไปต่างประเทศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ISCO 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำใบขนสินค้าขาออกเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ และการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก(Export declaration)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พิธีการศุลกากรนำส่งออกอากาศ พิธีการสำหรับของเร่งด่วน (Express Consingnment)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10309.01 จัดทำใบขนสินค้าเร่งด่วนขาออกไปต่างประเทศ

1.ใบขนสินค้าขาออกเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนไปต่างประเทศได้ทำการบันทึกรายการอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ
2.ใบขนสินค้าขาออกเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนไปต่างประเทศได้รับการตรวจสอบรายการอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ

10309.02 ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก (Export declaration)

1.ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก(Exportdeclaration)ได้ถูกยื่นคำร้องขอนำสินค้าออกตามระเบียบที่กำหนดอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ
2.ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก(Export declaration)ได้รับการตรวจสอบรายการอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
3.เอกสารใบขนสินค้าขาออก(Export declaration)ไปต่างประเทศได้ถูกจัดเก็บเพื่อเป็นหลักฐานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกทางอากาศ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำใบขนสินค้าขาออกเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
  2. ปฏิบัติการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก(Export declaration)
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2. ระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  3. การส่งออกและนำเข้าสินค้าเร่งด่วนระหว่างประเทศ
  4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนส่งออกไปต่างประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ การดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนส่งออกไปต่างประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจัดทำใบขนสินค้าขาออกเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ และการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก(Export declaration)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การจัดทำใบขนสินค้าขาออกเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ จะต้องยื่นคำร้องขอจัดทำใบขนสินค้าสินค้าแร่งด่วนไปต่างประเทศ พร้อมทั้งบันทึกรายการสินค้าและตรวจสอบรายการและอนุมัติตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง
  2. การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก (Export declaration) จะต้องจัดส่งข้อมูลของเอกสารใบขนสินค้าเร่งด่วนขาออกเพื่อยื่นคำร้องขอนำสินค้าออกตามระเบียบที่กำหนดและมีการตรวจสอบรายการให้ถูกต้องครบถ้วนและได้แจ้งกลับไปยังผู้รับตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออก
  3. ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออก หมายถึง แนวปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการส่งออกสินค้า ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนแสดงใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน และ Air Waybill ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกสินค้าเร่งด่วน
ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนส่งออกไปต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน