หน่วยสมรรถนะ

จัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน จากลูกค้าไปต่างประเทศ การดำเนินการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศตามเส้นทางในแผนที่ระบุไว้ การประสานงานบริษัทตัวแทนหรือสายการบินเพื่อการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทาง การประสานงานบริษัทประกัน เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหาย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10307.01 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ

1. ใบนำส่งเอกสาร(Air way bill)เอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ใบราคาสินค้า (Invoice)เอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3. ใบกำกับการบรรจุหีบห่อ (Packing List)เอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
4. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10307.02 ดำเนินการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศตามเส้นทางที่ระบุในแผน

1.เอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศได้ถูกจัดเตรียมก่อนการจัดส่งอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศได้ถูกจัดส่งอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10307.03 ประสานงานบริษัทตัวแทนหรือสายการบินเพื่อการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทาง

1.บริษัทตัวแทนหรือสายการบินได้ถูกคัดเลือกเพื่อการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายองค์กรกำหนด
2.บริษัทตัวแทนหรือสายการบินได้รับการประสานงานเพื่อการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายองค์กรกำหนด
3.รายงานสรุปผลการประสานงานบริษัทตัวแทนหรือสายการบินเพื่อการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทางจัดทำได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายองค์กรกำหนด

10307.04 ประสานงานบริษัทประกัน เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหาย

1.บริษัทประกันได้ถูกคัดเลือกเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายองค์กรกำหนด
2. บริษัทประกันได้รับการประสานงานเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายองค์กรกำหนด
3. รายงานสรุปผลการประสานงานบริษัทประกันเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายจัดทำได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายองค์กรกำหนด

10307.05 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศ

1.เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ปฏิบัติงานในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ
  2. ปฏิบัติการดำเนินการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศตามเส้นทางในแผนที่ระบุไว้
  3. ปฏิบัติการประสานงานบริษัทตัวแทนหรือสายการบินเพื่อการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทาง
  4. ปฏิบัติการประสานงานบริษัทประกัน เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหาย
  5. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2. การประสานงานหน่วยงานภายนอก
  3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการเตรียมการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การเตรียมการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้อง แสดงเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ การดำเนินการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศตามเส้นทางในแผนที่ระบุไว้ การประสานงานบริษัทตัวแทนหรือสายการบินเพื่อการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทาง การประสานงานบริษัทประกัน เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ จะต้องจัดเตรียมเอกสารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ และอนุมัติการจัดส่งเอกสารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ
  2. การดำเนินการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศตามเส้นทางในแผนที่ระบุไว้ จะต้อง จัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศสำหรับการจัดส่ง พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. การประสานงานบริษัทตัวแทนหรือสายการบินเพื่อการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทาง จะต้องคัดเลือกบริษัทตัวแทนหรือสายการบิน พร้อมทั้งประสานงานบริษัทตัวแทนหรือสายการบินตลอดจนจัดทำรายงานสรุปผลการประสานงานบริษัทตัวแทนหรือสายการบินเพื่อการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปประเทศปลายทาง
  4. การประสานงานบริษัทประกัน เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหาย จะต้องคัดเลือกบริษัทประกัน พร้อมทั้งประสานงานบริษัทประกันเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหาย ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปผลการประสานงานบริษัทประกัน เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหาย
  5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดส่งเอกสารเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วนจะต้องจัดโปรแกรมสำเร็จรูปในการใช้งานในการติดต่อประสารงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด หมายถึง ผู้ปฏิบัติสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานในการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วน โดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จและผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัดไม่ว่าจะเป็น เวลา ทรัพยากร ต้นทุน บุคคล ให้ถูกต้องและมีผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  6. คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน
  7. ถูกต้องตามตามนโยบายขององค์กร หมายถึง หน่วยงานที่ผู้เข้ารับการประเมินสังกัด โดยนโยบายองค์กรจะเป็นหลักการและวิธีปฎิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือปฎิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมเอกสารสำหรับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ
จัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน