หน่วยสมรรถนะ

คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออก และการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10305.01 คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออก

1.เอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออกได้ถูกจัดเตรียมข้อมูลก่อนคัดแยกอย่างถูกต้องตามข้อมูลของลูกค้า
2.เอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออกถูกคัดแยกอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลของลูกค้า
3. รายงานสรุปการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออกได้ถูกจัดทำอย่างครบถ้วนตามข้อมูลของลูกค้า

10305.02 คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บ

1.เอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจัดเตรียมข้อมูลก่อนคัดแยกเพื่อจัดเก็บอย่างถูกต้องตามข้อมูลของลูกค้า
2.เอกสารและพัสดุด่วนถูกคัดแยกเพื่อจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลของลูกค้า
3.รายงานสรุปการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บได้ถูกจัดทำอย่างครบถ้วนตามข้อมูลของลูกค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออก
  2.
ปฏิบัติการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
การคัดแยกเอกสารและพัสดุ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  2.
เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  3.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออก
และการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออก
จะต้องจัดเตรียมข้อมูลก่อนคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออก
และคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออกถูกอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลของลูกค้า
พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการส่งออกได้อย่างครบถ้วนตามข้อมูลของลูกค้า
  2.
การคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บ
จะต้องจัดเตรียมข้อมูลก่อนคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บ
ตลอดจนคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บถูกอย่างถูกต้อง และจัดทำรายงานสรุปการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดเก็บ
  3.
ถูกต้องตามข้อมูลลูกค้า หมายถึง
ความถูกต้องที่บันทึกข้อมูลของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ
จัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน