หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกประเภทผู้ส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศ การตรวจสอบรายการเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ การตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนโดยการชั่งน้ำหนัก การตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนโดยการวัดขนาด และการบันทึกข้อมูลเอกสารและพัสดุด่วนผ่านระบบสารสนเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10304.01 คัดแยกประเภทลูกค้าผู้ส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศ

1.ลูกค้าผู้ส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศได้รับการคัดแยกประเภทอย่างถูกต้องตามข้อมูลลูกค้า
2.รายงานสรุปการคัดแยกประเภทลูกค้าผู้ส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศจัดทำอย่างถูกต้องตามข้อมูลลูกค้า

10304.02 ตรวจสอบรายการเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ

1.รายการเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศได้ถูกจัดเตรียมอย่างครบถ้วนตามข้อมูลลูกค้า
2.รายการเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศได้มีการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามข้อมูลลูกค้า

10304.03 ตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนโดยการชั่งน้ำหนัก

1.อุปกรณ์ในการชั่งน้ำหนักได้ถูกจัดเตรียมอย่างครบถ้วนและถูกต้องตรงตามประเภทสินค้า
2.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการชั่งน้ำหนักอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบจากการอ่านค่าน้ำหนักอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10304.04 ตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนโดยการวัดขนาด

1. อุปกรณ์ในการวัดขนาดได้ถูกจัดเตรียมอย่างครบถ้วนและถูกต้องตรงตามประเภทสินค้า
2.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการวัดขนาดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบจากการอ่านค่าการวัดขนาดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10304.05 บันทึกข้อมูลเอกสารและพัสดุด่วนผ่านระบบสารสนเทศ

1.เครื่องบันทึกข้อมูลเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจัดเตรียมอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ข้อมูลเอกสารและพัสดุด่วนได้รับการบันทึกผ่านระบบสารสนเทศอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.รายงานการบันทึกข้อมูลเอกสารและพัสดุด่วนผ่านระบบสารสนเทศได้จัดทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการคัดแยกประเภทผู้ส่งเอกสารและพัสดุด่วนไปต่างประเทศ
  2.
ปฏิบัติการตรวจสอบรายการเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ
  3.
ปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนโดยการชั่งน้ำหนัก
  4.
ปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนโดยการวัดขนาด
  5.
ปฏิบัติการบันทึกข้อมูลเอกสารและพัสดุด่วนผ่านระบบสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วน
  3.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  2.
เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  3.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าไปต่างประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
ตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน