หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

เตรียมการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่งไปยังลูกค้าการประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนอย่างต่อเนื่อง การแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ การแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ระหว่างการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10214.01 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่งไปยังลูกค้า

1.เอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่งไปยังลูกค้าถูกจัดเตรียมตามรายการอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่งได้รับตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10214.02 ประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนอย่างต่อเนื่อง

1.ข้อมูลรายละเอียดการรับเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกบันทึกรายละเอียดของผู้รับอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.ข้อมูลรายละเอียดการรับเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกแจ้งรายละเอียดการรับตามขั้นตอนให้กับผู้รับอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนด
3.แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10214.03 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ระหว่างการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

1.เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ระหว่างการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ปฏิบัติงานที่ใช้ระหว่างการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่งไปยังลูกค้า
  2.
ปฏิบัติการประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนอย่างต่อเนื่อง
  3.
ปฏิบัติการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  4.
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
  3.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้าโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่งไปยังลูกค้า
การประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนอย่างต่อเนื่อง
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ระหว่างการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน จากต่างประเทศ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่งไปยังลูกค้า
จะต้องจัดเตรียมเอกสาร
พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและพัสดุด่วนก่อนจัดส่ง
พร้อมทั้งทำการตรวจสอบรายละเอียดตลอดจนแสดงหลักฐานการได้รับการอนุมัติให้จัดส่งอย่างถูกต้องเช่น
มีการประทับตราอนุมัติให้จัดส่ง หรือ
การลงลายมือชื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2.
การประสานงานกับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนอย่างต่อเนื่อง
จะต้องจัดทำข้อมูลรายละเอียดการรับเอกสารและพัสดุด่วนเพิ่มเติม
พร้อมทั้งบันทึกรายการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากเดิม เช่น การค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ค่าภาษีอากรที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้น ตลอดจนแจ้งให้กับผู้รับได้ทราบอย่างละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติทั้งผู้ส่งและผู้รับอย่างครบถ้วน
  3.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ระหว่างการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ จะต้องจัดโปรแกรมสำเร็จรูปในการใช้งานเพื่อจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศวนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
หมายถึง
ผู้ปฏิบัติสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน
โดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จและผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัดไม่ว่าจะเป็น
เวลา ทรัพยากร ต้นทุน บุคคล ให้ถูกต้องและมีผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  4.
คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน