หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารกำกับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อจัดส่ง การจัดทำเอกสารผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อจัดส่ง การจัดทำเอกสารกำหนดเส้นทางการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10211.01 จัดทำเอกสารกำกับเพื่อการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

1.เอกสารกำกับเพื่อการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจัดเตรียมอย่างครบถ้วนตามแบบฟอร์มเอกสาร
2. เอกสารกำกับเพื่อการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจัดทำเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มเอกสาร
3.เอกสารกำกับเพื่อการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วนตามแบบฟอร์มเอกสาร

10211.02 จัดทำเอกสารสำหรับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อจัดส่ง

1.เอกสารสำหรับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจัดเตรียมเพื่อประสานกับผู้รับอย่างครบถ้วนตามแบบฟอร์มเอกสาร
2. เอกสารสำหรับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจัดทำอย่างครบถ้วนถูกต้องตามแบบฟอร์มเอกสาร
3.เอกสารสำหรับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกตรวจสอบรายละเอียดเพื่อความถูกต้องอย่างครบถ้วนตามแบบฟอร์มเอกสาร

10211.03 จัดทำเอกสารกำหนดเส้นทางการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

1.เอกสารกำหนดเส้นทางสำหรับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจัดเตรียมเพื่อประสานกับผู้รับอย่างครบถ้วนตามแบบฟอร์มเอกสาร
2.เอกสารกำหนดเส้นทางสำหรับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนได้จัดทำเอกสารกำหนดเส้นทางอย่างครบถ้วนถูกต้องตามแบบฟอร์มเอกสาร
3.เอกสารกำหนดเส้นทางสำหรับจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกตรวจสอบรายละเอียดเพื่อความถูกต้องอย่างครบถ้วนตามแบบฟอร์มเอกสาร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการจัดทำเอกสารกำกับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
  2.
ปฏิบัติการจัดทำเอกสารผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
  3.
ปฏิบัติกาจัดทำเอกสารกำหนดเส้นทางการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
  3.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินผลจากการสัมภาษณ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ2.
เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
ผู้เข้ารับ
การประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารกำกับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อจัดส่ง การจัดทำเอกสารผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อจัดส่ง
การจัดทำเอกสารกำหนดเส้นทางการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การจัดทำเอกสารกำกับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
จะต้องจัดเตรียมเอกสารกำกับและจัดทำเอกสารรายการเอกสารและพัสดุด่วนที่มาจากต่างประเทศอย่างละเอียด
พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด
  2.
การจัดทำเอกสารสำหรับผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
จะต้องจัดทำข้อมูลและรายละเอียดของเส้นทางการจัดส่งเอกสาร
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามข้อกำหนด ตลอดจนตรวจสอบการจัดทำเอกสารกำกับ
  3.
การจัดทำเอกสารกำหนดเส้นทางการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
จะต้องจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายละเอียดของเส้นทางสำหรับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน
และกำหนดเส้นทาง
พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อจัดส่งให้กับพนักงานจัดส่งเอกสารนำไปดำเนินการ
  4.
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดหมายถึง
สิ่งที่ช่วยในการตัดสินผลการประเมินผลการจัดทำเอกสารขององค์การ
โดยใช้เครื่องมือการประเมินประกอบกับเกณฑ์การตัดสินใจของผู้ประเมิน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
ตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนจากลูกค้าเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน