หน่วยสมรรถนะ

จัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้า

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อรอการจัดส่ง การบันทึกข้อมูลรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่ง การกำหนดรูปแบบการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่ง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บันทึกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10210.01 จำแนกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อรอการจัดส่ง

1.เอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งได้รับการตรวจสอบประเภทของเอกสารและพัสดุอย่างถูกต้องตามข้อมูลการจัดส่ง
2.เอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งทางถูกจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุอย่างถูกต้องตามข้อมูลการจัดส่ง
3.รายงานสรุปการจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งมีการจัดทำถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลการจัดส่ง
4.บันทึกข้อมูลรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งอย่างถูกต้องตามข้อมูลการจัดส่ง

10210.02 บันทึกข้อมูลรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่ง

1.ข้อมูลรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งได้จัดเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนตามจำนวนสินค้าที่กำหนด
2.ข้อมูลรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งได้ถูกบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วนตามจำนวนสินค้าที่กำหนด
3.ข้อมูลรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งได้รับการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนสินค้าที่กำหนด

10210.03 กำหนดรูปแบบการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่ง

1.เอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งได้กำหนดรูปแบบการจัดเก็บอย่างถูกต้องตามรูปแบบการจัดเก็บ
2.เอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งได้ถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องตามรูปแบบการจัดเก็บ
3. เอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งไปได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามรูปแบบการจัดเก็บ
4.รายงานการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่งได้จัดทำอย่างถูกต้องตามรูปแบบการจัดเก็บ

10210.04 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บันทึกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้า

1.เทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้ามีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อการบันทึกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อรอการจัดส่ง
  2.
ปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่ง
  3.
ปฏิบัติการกำหนดรูปแบบการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่ง
  4.
ปฏิบัติการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บันทึกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
การจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้า
  4.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินผลจากการสัมภาษณ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ2.
เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้า
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
1. คำแนะนำ
การจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้า ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อรอการจัดส่ง การบันทึกข้อมูลรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่ง การกำหนดรูปแบบการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่ง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บันทึกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้า

  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อรอการจัดส่ง
จะต้องจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนได้อย่างถูกต้องเพื่อดำเนินการคัดแยกตามเส้นทางการจัดส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมทั้งทำการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีตามวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดส่งอย่างถูกต้อง
  2.
การบันทึกข้อมูลรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่ง
จะต้องจัดทำข้อมูลรายละเอียดของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อบันทึกข้อมูลการจัดส่งตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างครบถ้วน
พร้อมทั้งทำการบันทึกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกสารและพัสดุด่วน เช่น จำนวนหีบห่อ
ประเภทเอกสาร เป็นต้น เพื่อรอการจัดส่งตามข้อมูลที่ได้จัดทำไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน
  3.
การกำหนดรูปแบบการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอการจัดส่ง จะต้องจัดจัดรูปแบบการจัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศที่ได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อจัดเก็บตามลำดับความเร่งด่วน
เช่น จัดเก็บด้วยระบบ FIFO พร้อมทั้งทำการจดบันทึกรายละเอียดในการจัดเก็บเกี่ยวกับเอกสารและพัสดุด่วนอย่างถูกวิธีการบริหารสินค้าคงคลัง
  4.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บันทึกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้า
จะต้องจัดโปรแกรมสำเร็จรูปในการใช้งานเพื่อบันทึกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้า
ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด หมายถึง
ผู้ปฏิบัติสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานในการบันทึกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้า
โดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จและผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัดไม่ว่าจะเป็น
เวลา ทรัพยากร ต้นทุน บุคคล ให้ถูกต้องและมีผลสำเร็จตามเป้าหมาย
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้า
  5.
คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบชื่อที่อยู่ของผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
จัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน