หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบชื่อที่อยู่ของผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบชื่อที่อยู่ของผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษารายการส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามปลายทาง ที่ระบุ การจัดทำเอกสารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเส้นทางการขนส่ง การติดต่อลูกค้าปลายทางทราบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10209.01 ศึกษารายการส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามปลายทางที่ระบุ

1.รายการส่งเอกสารและพัสดุด่วนที่มาจากต่างประเทศได้กำหนดรายละเอียดของปลายทางอย่างครบถ้วนตามรายการที่กำหนด
2.รายการส่งเอกสารและพัสดุด่วนที่มาจากต่างประเทศได้อธิบายรายละเอียดของปลายทางอย่างชัดเจนครบถ้วนตามรายการที่กำหนด

10209.02 จัดทำเอกสารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเส้นทางการขนส่ง

1.เอกสารของการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจัดเตรียมเพื่อขนส่งตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารของการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกบันทึกรายละเอียดเพื่อขนส่งตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.เอกสารของการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของเส้นทางอย่างละเอียดครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10209.03 ติดต่อลูกค้าปลายทางเพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

1.ข้อมูลรายการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้ถูกแจ้งเพื่อให้ลูกค้าทราบอย่างละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.ข้อมูลรายละเอียดการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.ข้อมูลรายละเอียดการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศได้รับการยืนยันจากลูกค้าปลายทางอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10209.04 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วน

1.เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วนมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วนอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการรับรายการศึกษารายการส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามปลายทางที่ระบุ
  2.
ปฏิบัติการจัดทำเอกสารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเส้นทางการขนส่ง
  3.
ปฏิบัติการติดต่อลูกค้าปลายทางเพื่อแจ้งให้ทราบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ(ยืนยัน)
  4.
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
การจัดทำเอกสารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเส้นทางการขนส่ง
  3.
วิธีการอ่านแผนที่
  4.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบชื่อที่อยู่ของผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การตรวจสอบชื่อที่อยู่ของผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการรับรายการศึกษารายการส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามปลายทางที่ระบุ
การจัดทำเอกสารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเส้นทางการขนส่ง
การติดต่อลูกค้าปลายทางเพื่อแจ้งให้ทราบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วน
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การศึกษารายการส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามปลายทางที่ระบุ จะต้องจัดเตรียมรายการเอกสารและพัสดุด่วนที่มาจากต่างประเทศเพื่อจัดส่งให้ปลายทาง
จะต้องกำหนดรายละเอียดของปลายทาง เช่น ชื่อ ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ ลักษณะสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป ลักษณะของปลายทางเป็นอาคาร คอนโดมิเนียม
ระบบการเข้าสู่ปลายทาง ซึ่งจะต้องอธิบายรายละเอียดของปลายทางอย่างชัดเจนครบถ้วนเพื่อให้เข้าใจรายละเอียดของปลายทางได้อย่างถูกต้องและเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
  2.
การจัดทำเอกสารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเส้นทางการขนส่ง
จะต้องจัดเตรียมเอกสารการจัดส่งควบคู่กับเอกสารและพัสดุด่วนและมีการบันทึกรายละเอียดต่าง
ๆ ของเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อขนส่งตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความถูกต้องของเส้นทางอย่างละเอียดเกี่ยวกับสภาพการจราจร
ความเหมาะสมของยานพาหนะที่จะให้ในเส้นทางนั้น ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
  3.
การติดต่อลูกค้าปลายทางเพื่อแจ้งให้ทราบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
จะต้องแจ้งข้อมูลรายการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อให้ลูกค้าทราบอย่างละเอียดถูกต้องครบถ้วน
ซึ่งข้อมูลรายละเอียดการรับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศจะต้องทำการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติพิธีการนำเข้า
พร้อมทั้งได้รับการยืนยันจากลูกค้าปลายทาง
  4.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วน
จะต้องจัดโปรแกรมสำเร็จรูปในการใช้งานเพื่อติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วนอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
หมายถึง
ผู้ปฏิบัติสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วน
โดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จและผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัดไม่ว่าจะเป็น
เวลา ทรัพยากร ต้นทุน บุคคล ให้ถูกต้องและมีผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  5.
คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบชื่อที่อยู่ของผู้รับเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
จัดเก็บเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศเพื่อรอจัดส่งให้กับลูกค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน