หน่วยสมรรถนะ

คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ การตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศคำนวณค่าใช้จ่าย เอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเงื่อนไขทางค่าภาษี ค่าขนส่งปลายทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการคัดแยก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10208.01 จำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

1.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการเตรียมไว้เพื่อจำแนกประเภทอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารและพัสดุด่วนถูกดำเนินการจำแนกประเภทอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนดอย่างถูกต้อง

10208.02 ตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

1.เอกสารและพัสดุด่วนได้จัดเตรียมเพื่อตรวจจำนวนพัสดุด่วนตามประเภทไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบจำนวนพัสดุหลังจากการคัดแยกประเภทเพื่อการจัดส่งตามเส้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10208.03 คำนวณค่าใช้จ่ายของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเงื่อนไข

1.บัญชีรายการเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกบันทึกรายการสำหรับคำนวณค่าใช้จ่ายไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามรายการที่กำหนด
2.บัญชีรายการเอกสารและพัสดุด่วนได้ดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามรายการที่กำหนด
3.ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขได้ถูกแจ้งให้ผู้รับปลายทางไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามรายการที่กำหนด

10208.04 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน

1.เทคโนโลยีสารสนเทศในการคัดแยกมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อการคัดแยกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  2. ปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  3. ปฏิบัติการคำนวณค่าใช้จ่ายเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเงื่อนไข ค่าภาษี ค่าขนส่งปลายทาง
  4. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2. การคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  3. การคำนวณค่าใช้จ่ายเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศตามเงื่อนไข ค่าภาษี ค่าขนส่งปลายทาง
  3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ การตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศ การคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ค่าภาษี ค่าขนส่งปลายทาง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเอกสารและพัสดุด่วน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ จะต้องจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจำแนกเอกสารและพัสดุด่วนได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดำเนินการคัดแยกตามคุณลักษณะของสินค้าเพื่อจำแนกตามประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนตรวจสอบเอกสารและพัสดุด่วนด้วยเทคโนโลยีตามวิธีการปฏิบัติ
  2. การตรวจสอบจำนวนพัสดุด่วนระหว่างประเทศ จะต้องบันทึกบัญชีรายการเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อตรวจสอบการแยกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งมีการตรวจจำนวนแต่ละประเภทให้ถูกต้องเพื่อทำการอนุมัติ ประทับตราอย่างถูกต้องตามระเบียบการปฎิบัติการตรวจสอบจำนวน
  3. การคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ค่าภาษี ค่าขนส่งปลายทาง จะต้องดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข เช่น ส่วนลด สิทธิต่าง ๆ ของผู้นำเข้า ค่าลดหย่อน เป็นต้น ค่าภาษีและค่าขนส่งปลายทางของเอกสารและพัสดุด่วนที่ได้มีการบันทึกบัญชีไว้แล้วให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งดำเนินการแจ้งให้ผู้รับปลายทางได้รับทราบด้วยวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วไว้อย่างถูกต้องและชัดเจน
  4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน จะต้องจัดโปรแกรมสำเร็จรูปในการใช้งานเพื่อคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด หมายถึง
  ผู้ปฏิบัติสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานในการคัดแยกเอกสารและพัสดุด่วน โดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จและผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัดไม่ว่าจะเป็น เวลา ทรัพยากร ต้นทุน บุคคล
  5. คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
คัดแยกเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน