หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
ISCO 4323 เสมียนด้านการขนส่ง
ISCO 4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์
ISCO 9621 พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทางการจัดยานพาหนะไปจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง การประสานงานการควบคุมยานพาหนะจัดส่งพัสดุภายในประเทศไปยังผู้รับปลายทาง การคัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง และการลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10409.01 วางแผนจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง

1.รายการพัสดุที่ต้องนำส่งผู้รับได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
2.เส้นทางการจัดส่งพัสดุให้กับผู้รับได้ถูกวางแผนอย่างถูกต้องตามแผนการที่กำหนด
3.การจัดลำดับก่อนหลังในการรับ/ส่งพัสดุให้กับลูกค้าได้รับการวางแผนอย่างถูกต้องตามแผนการที่กำหนด

10409.02 จัดยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง

1.การเลือกใช้ยานพาหนะในการจัดส่งพัสดุให้กับผู้รับปลายทางได้มีการวางแผนอย่างถูกตรงตามแผนการที่กำหนด
2. การใช้ยานพาหนะได้มีการวางแผนการจองเวลายานพาหนะอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. ผู้ควบคุมยานพาหนะได้ถูกแจ้งประสานงานเกี่ยวกับเส้นทางขนส่งรายชื่อลูกค้า เบอร์โทรติดต่อของผู้รับพัสดุปลายทางอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10409.03 ประสานงานการควบคุมยานพาหนะจัดส่งพัสดุภายในประเทศไปยังผู้รับปลายทาง

1.ผู้รับของปลายทางได้รับการติดต่อประสานงานแจ้งถึง หมายเลขทะเบียนยานพาหนะชื่อผู้ควบคุมรถ และเบอร์โทรติดต่อ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.
2. ผู้รับของปลายทางได้รับการประสานงานแจ้งถึงวันเวลาในการส่งมอบพัสดุอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10409.04 คัดแยกพัสดุด่วนภายในประเทศเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง

1.พัสดุถูกคัดแยกตามเส้นทางขนส่งพัสดุอย่างถูกต้องตามแผนการที่กำหนด
2. พัสดุถูกคัดแยกตามประเภทของพัสดุอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3. พัสดุที่ถูกคัดแยกได้ถูกตรวจสอบกับใบรายเอกสารควบคุมพัสดุได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10409.05 ลำเลียงพัสดุด่วนภายในประเทศขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง

1. พัสดุที่จะจัดส่งไปยังผู้รับปลายทางได้ถูกขนย้ายและจัดเรียงบนยานพาหนะอย่างถูกต้องถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ความแข็งแรง รอยฉีกขาดและสภาพความเรียบร้อยของการบรรจุหีบห่อของพัสดุได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. จำนวนของพัสดุที่จะจัดส่งให้กับผู้รับปลายทางได้รับการตรวจสอบกับเอกสารใบควบคุมรถอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. ใบรายการกำกับการจัดส่ง และเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้ถูกส่งมอบให้กับผู้ควบคุมยานพาหนะอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการกำหนดเส้นทางในการจัดส่งสินค้าหรือพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง
  2.
ปฏิบัติการจัดอันดับก่อนหลังในการรับส่งสินค้าหรือพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง
  3.
ปฏิบัติการกำหนดยานพาหนะที่ใช้และจองเวลาที่จะออกไปรับส่งสินค้าหรือพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง
  4.
ปฏิบัติการติดต่อผู้ควบคุมยานพาหนะและผู้รับปลายทาง
  5.
ปฏิบัติการคัดแยกสินค้าหรือพัสดุตามเส้นทางการจัดส่ง ตามประเภทของสินค้า
  6.
ปฏิบัติการขนย้ายสินค้าขึ้นจัดวางเรียงบนยานพาหนะ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในการรับหรือจัดส่งสินค้าหรือพัสดุ
  2.
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการลำดับในการรับส่งสินค้าหรือพัสดุ
  3.
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการยานพาหนะในการรับส่งสินค้าหรือพัสดุ
  4.
การติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมยานพาหนะ และผู้รับสินค้าหรือพัสดุปลายทาง
  5.
ความรู้เกี่ยวกับประเภทของพัสดุและสิ่งของ
  6.
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการลำเลียง
และการลำเลียงพัสดุขึ้นจัดวางเรียงสินค้าหรือพัสดุบนยานพาหนะ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการจำลองสถานการณ์ตามรายการประเมิน
  3.
เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับจัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
ให้กับผู้รับ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับวิธีการวางแผนจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับวิธีการจัดยานพาหนะเพื่อไปจัดส่งพัสดุให้กับผู้รับปลายทาง การติดต่อประสานงานกับผู้รับพัสดุปลายทาง
การคัดแยกพัสดุเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับพัสดุปลายทาง และวิธีลำเลียงพัสดุขึ้นยานพาหนะเพื่อจัดส่งผู้รับพัสดุปลายทาง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การวางแผนจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
จะต้องตรวจสอบข้อมูลการรายการจัดส่งพัสดุ
การกำหนดเส้นทางการจัดส่งพัสดุด่วนให้กับผู้รับ
พร้อมทั้งจัดอันดับการส่งพัสดุก่อนหลังให้กับผู้รับ เช่น การไปส่งพัสดุในเส้นทางเดียวกันควรส่งพัสดุที่ใดก่อนที่ใดหลัง เป็นต้น
  2.
การจัดยานพาหนะไปจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับปลายทาง
จะต้องเลือกใช้ยานพาหนะที่ใช้ในการส่งพัสดุได้เหมาะสมกับเส้นทางจัดส่งพัสดุ เช่น
การส่งพัสดุในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นเลือกใช้ยานพาหนะ 2 ล้อในการจัดส่ง เป็นต้น
ยานพาหนะที่ใช้ในการจัดส่งพัสดุต้องมีการจองเวลาที่จะออกไปจัดส่ง
พร้อมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ควบคุมยานพาหนะเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเส้นทางส่งพัสดุ
ชื่อลูกค้า สถานที่ส่งและเบอร์โทรติดต่อ
  3.
การติดต่อประสานงานกับผู้รับพัสดุด่วนปลายทาง
จะต้องแจ้งถึงรายชื่อของผู้ควบคุมยานพาหนะ เบอร์โทรติดต่อ
หมายเลขทะเบียนของยานพาหนะ และวันเวลาที่ไปจัดส่งให้ผู้รับพัสดุปลายทางรับทราบ
  4.
การคัดแยกพัสดุด่วนเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับปลายทาง
จะต้องคัดแยกพัสดุตามเส้นทางที่จะจัดส่ง
  คัดแยกตามประเภทของพัสดุ
หรือคัดแยกพัสดุตามมูลค่า เช่น ของมีคม ของแตกหักง่าย เป็นต้น
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการพัสดุและจำนวนที่ต้องจัดส่งกับเอกสารใบรายการจัดส่งพัสดุ
  5.
การลำเลียงพัสดุด่วนขึ้นยานพาหนะที่จะไปจัดส่งให้กับผู้รับ
จะต้องลำเลียงพัสดุขึ้นยานพาหนะ จัดวางกองพัสดุบนยานพาหนะอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบสภาพของพัสดุด่วนที่จะนำไปจัดส่งให้กับลูกค้า เช่น รอยฉีกขาด ความแข็งแรง
หรือความเสียหายของพัสดุ เป็นต้น ตรวจนับจำนวนของพัสดุกับใบรายการจัดส่งพัสดุ
พร้อมทั้งส่งมอบใบรายการกำกับการจัดส่งและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ควบคุมยานพาหนะ
เช่น ใบกำกับการจัดส่งสินค้า เป็นต้น
  6.
ถูกต้องตามเอกสารที่กำหนด
หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
โดยใช้เป็นเอกสารในการประกอบการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับสินค้าปลายทาง
  7.
ถูกต้องตามแผนที่กำหนดหมายถึง แผนการปฏิบัติงานหรือแผนของหน่วยงานที่ใช้ปฏิบัติงาน
โดยจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  8.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึงความถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
จัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน