หน่วยสมรรถนะ

ติดตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ติดตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน
ISCO 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ การติดตาม การเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
พิธีการสำหรับของเร่งด่วน (Express Consingnment)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10206.01 ปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

1.กฏระเบียบการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจัดเตรียมตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
2.กฏระเบียบการจัดส่งเอกสารได้ถูกชี้แจงรายละเอียดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
3.กฏระเบียบการจัดส่งเอกสารได้ถูกดำเนินไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

10206.02 ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

1.กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการปฏิบัติได้นำมาทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
2.ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้รับการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการตามกฎระเบียบการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
ปฏิบัติการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
การคัดแยกสินค้าเพื่อรับการตรวจสอบ
  3.
พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้านำเข้าและส่งออกทางอากาศ
  4.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  3.
เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกสินค้านำเข้าเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการติดตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การติดตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ จะต้องศึกษากฏระเบียบการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนที่ได้จัดเตรียมตามข้อกำหนดในประมวลวิธีการปฏิบัติพิธีการนำเข้าอย่างครบถ้วนและมีคำอธิบาย
การชี้แจง รายละเอียดอย่างถูกต้องครบถ้วน
สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้ถูกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  2.
การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
จะต้องระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
พร้อมทั้งมีการทวนสอบ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติพิธีการนำเข้าเพื่อให้มีความถูกต้องและมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติพิธีการต่าง
ๆ ให้มีความทันสมัย
มีความรวดเร็วในการดำเนินงานและปฏิบัติตามตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  3.
ถูกต้องตามขั้นตอนการปฎิบัติพิธีการศุลกากรหมายถึง
แนวทางปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการนำเข้าสินค้าประกอบด้วย
4 ขั้นตอนได้แก่ 1.การโอนถ่าย และหรือการยื่นข้อมูลใบขนสินค้า
2.การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูล 3. การชำระภาษีอากรขาเข้า และ
4.การตรวจและการปล่อยสินค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดพิกัดอัตราภาษีของศุลกากร

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน