หน่วยสมรรถนะ

กำหนดพิกัดอัตราภาษีของศุลกากร

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดพิกัดอัตราภาษีของศุลกากร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ISCO 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำแนกประเภทเอกสารและพัสดุด่วนตามพิกัดเพื่อกำหนดอัตราภาษี การคำนวณภาษีตามกฎระเบียบการปฏิบัติการนำเข้าเอกสารและพัสดุระหว่างประเทศ เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติการด้านกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ พิธีการสำหรับของเร่งด่วน (Express Consingnment)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10205.01 จำแนกประเภทเอกสารและพัสดุด่วนตามพิกัดเพื่อกำหนดอัตราภาษี

1.เอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อกำหนดพิกัดอัตราภาษีไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
2.เอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกตรวจสอบพิกัดอัตราภาษีตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

10205.02 คำนวณภาษีตามกฎระเบียบการปฏิบัติการนำเข้าเอกสารและพัสดุระหว่างประเทศ

1.เอกสารและพัสดุด่วนแต่ละประเภทได้ถูกจัดเตรียมเพื่อคำนวณภาษีตามระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากร
2. เอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกทำการคำนวณภาษีตามระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากร

10205.03 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติการด้านกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร

1.เทคโนโลยีสารสนเทศในการคำนวณพิกัดอัตราภาษีมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตามข้อมูลพิกัดอัตราภาษี
2. เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อการกำหนดพิกัดอัตราภาษีอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการจำแนกประเภทเอกสารและพัสดุด่วนตามพิกัดเพื่อกำหนดอัตราภาษี 2. ปฏิบัติการคำนวณภาษีตามกฎระเบียบการปฏิบัติการนำเข้าเอกสารและพัสดุระหว่างประเทศ 3. ปฏิบัติการเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติการด้านกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2. การคัดแยกสินค้าเพื่อรับการตรวจสอบ
  3. พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าและขาออกทางอากาศ
  4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกสินค้านำเข้าเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับเกี่ยวกับกำหนดพิกัดอัตราภาษีของศุลกากร โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การกำหนดพิกัดอัตราภาษีของศุลกากร ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจำแนกประเภทเอกสารและพัสดุด่วนตามพิกัดเพื่อกำหนดอัตราภาษี คำนวณภาษีตามกฎระเบียบการปฏิบัติการนำเข้าเอกสารและพัสดุระหว่างประเทศ เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติการด้านกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การจำแนกประเภทเอกสารและพัสดุด่วนตามพิกัดเพื่อกำหนดอัตราภาษี จะต้องจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจำแนกตามประเภทเพื่อกำหนดพิกัดอัตราภาษีให้ถูกต้องตามประเภทของเอกสารและพัสดุด่วน พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบพิกัดอัตราภาษีตามตามกระบวนการปฏิบัติการส่งออกว่าด้วยการชำระภาษีอากร
  2. การคำนวณภาษีตามกฎระเบียบการปฏิบัติการนำเข้าเอกสารและพัสดุระหว่างประเทศ จะต้องจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนแต่ละประเภทคำนวณภาษีตามกฏระเบียบการปฏิบัติการส่งออกว่าด้วยการชำระภาษีอากร พร้อมทั้งทำการคำนวณภาษีตามกฏระเบียบว่าด้วยการชำระภาษีอากรการนำเข้า
  3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติการด้านกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร จะต้องศึกษาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการคำนวณพิกัดอัตราภาษีให้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้ระบุไว้ในการประเมินสมรรถนะและนำมาใช้ในปฏิบัติงานเพื่อการกำหนดพิกัดอัตราภาษีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัด เวลา มีความรวดเร็ว และลดต้นทุนในการดำเนินงาน
  4. พิกัดศุลกากร หมายถึง ระบบการจำแนกประเภทสินค้าและกำหนดรหัสสินค้า เพื่อการกำกับควบคุมปริมาณการนำเข้า-ส่งออก เพื่อการกำหนดกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อการกำหนดค่าระวางบรรทุกสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ และเพื่อการจัดเก็บสถิติการค้า
  5. ถูกต้องตามขั้นตอนการปฎิบัติพิธีการศุลกากรหมายถึง แนวทางปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการนำเข้าสินค้าประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ 1.การโอนถ่าย และหรือการยื่นข้อมูลใบขนสินค้า 2.การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูล 3. การชำระภาษีอากรขาเข้า และ 4.การตรวจและการปล่อยสินค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
กำหนดพิกัดอัตราภาษีของศุลกากร

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน