หน่วยสมรรถนะ

กำหนดพิกัดอัตราภาษีของศุลกากร

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

กำหนดพิกัดอัตราภาษีของศุลกากร

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน
ISCO 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำแนกประเภทเอกสารและพัสดุด่วนตามพิกัดเพื่อกำหนดอัตราภาษี การคำนวณภาษีตามกฎระเบียบการปฏิบัติการนำเข้าเอกสารและพัสดุระหว่างประเทศ เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติการด้านกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
พิธีการสำหรับของเร่งด่วน (Express Consingnment)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10205.01 จำแนกประเภทเอกสารและพัสดุด่วนตามพิกัดเพื่อกำหนดอัตราภาษี

1.เอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจำแนกประเภทของเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อกำหนดพิกัดอัตราภาษีไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
2.เอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกตรวจสอบพิกัดอัตราภาษีตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

10205.02 คำนวณภาษีตามกฎระเบียบการปฏิบัติการนำเข้าเอกสารและพัสดุระหว่างประเทศ

1.เอกสารและพัสดุด่วนแต่ละประเภทได้ถูกจัดเตรียมเพื่อคำนวณภาษีตามระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากร
2. เอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกทำการคำนวณภาษีตามระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากร

10205.03 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติการด้านกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร

1.เทคโนโลยีสารสนเทศในการคำนวณพิกัดอัตราภาษีมีการเลือกใช้อย่างถูกต้องตามข้อมูลพิกัดอัตราภาษี
2. เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อการกำหนดพิกัดอัตราภาษีอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ปฏิบัติการจำแนกประเภทเอกสารและพัสดุด่วนตามพิกัดเพื่อกำหนดอัตราภาษี
2. ปฏิบัติการคำนวณภาษีตามกฎระเบียบการปฏิบัติการนำเข้าเอกสารและพัสดุระหว่างประเทศ
3. ปฏิบัติการเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติการด้านกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร

  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
การคัดแยกสินค้าเพื่อรับการตรวจสอบ
  3.
พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าและขาออกทางอากาศ
  4.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  3.
เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกสินค้านำเข้าเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับเกี่ยวกับกำหนดพิกัดอัตราภาษีของศุลกากร
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การกำหนดพิกัดอัตราภาษีของศุลกากร
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจำแนกประเภทเอกสารและพัสดุด่วนตามพิกัดเพื่อกำหนดอัตราภาษี
คำนวณภาษีตามกฎระเบียบการปฏิบัติการนำเข้าเอกสารและพัสดุระหว่างประเทศ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติการด้านกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การจำแนกประเภทเอกสารและพัสดุด่วนตามพิกัดเพื่อกำหนดอัตราภาษี
จะต้องจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อจำแนกตามประเภทเพื่อกำหนดพิกัดอัตราภาษีให้ถูกต้องตามประเภทของเอกสารและพัสดุด่วน
พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบพิกัดอัตราภาษีตามตามกระบวนการปฏิบัติการส่งออกว่าด้วยการชำระภาษีอากร
  2.
การคำนวณภาษีตามกฎระเบียบการปฏิบัติการนำเข้าเอกสารและพัสดุระหว่างประเทศ
จะต้องจัดเตรียมเอกสารและพัสดุด่วนแต่ละประเภทคำนวณภาษีตามกฏระเบียบการปฏิบัติการส่งออกว่าด้วยการชำระภาษีอากร
พร้อมทั้งทำการคำนวณภาษีตามกฏระเบียบว่าด้วยการชำระภาษีอากรการนำเข้า
  3.
เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติการด้านกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
จะต้องศึกษาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการคำนวณพิกัดอัตราภาษีให้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้ระบุไว้ในการประเมินสมรรถนะและนำมาใช้ในปฏิบัติงานเพื่อการกำหนดพิกัดอัตราภาษีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัด
เวลา มีความรวดเร็ว และลดต้นทุนในการดำเนินงาน
  4.
พิกัดศุลกากร หมายถึง ระบบการจำแนกประเภทสินค้าและกำหนดรหัสสินค้า
เพื่อการกำกับควบคุมปริมาณการนำเข้า-ส่งออก
เพื่อการกำหนดกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อการกำหนดค่าระวางบรรทุกสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ
และเพื่อการจัดเก็บสถิติการค้า
  5.
ถูกต้องตามขั้นตอนการปฎิบัติพิธีการศุลกากรหมายถึง
แนวทางปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการนำเข้าสินค้าประกอบด้วย
4 ขั้นตอนได้แก่ 1.การโอนถ่าย และหรือการยื่นข้อมูลใบขนสินค้า 2.การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูล
3. การชำระภาษีอากรขาเข้า และ 4.การตรวจและการปล่อยสินค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดพิกัดอัตราภาษีของศุลกากร
ติดตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน