หน่วยสมรรถนะ

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ISCO 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ ส่งข้อมูลการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศให้กรมศุลกากร การประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเพื่อจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ พิธีการสำหรับของเร่งด่วน (Express Consingnment)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10204.01 ส่งข้อมูลการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศให้กรมศุลกากร

1.ข้อมูลการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
2.ข้อมูลการจัดส่งเอกสารได้ถูกจำแนกตามบัญชีสินค้าตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
3.ข้อมูลการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนได้รับการตรวจสอบตามข้อกำหนดในประมวลระเบียบการปฏิบัติของกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

10204.02 ประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเพื่อจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

1.รายละเอียดของเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจัดเตรียมเพื่อแจ้งรายการอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
2.รายละเอียดของเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

10204.03 แก้ไขปัญหาการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

1.ข้อมูลรายละเอียดของเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจัดเตรียมเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
2.ข้อมูลรายละเอียดของเอกสารและพัสดุด่วนที่มีปัญหาได้ถูกตรวจสอบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
3.ข้อมูลรายละเอียดของเอกสารและพัสดุด่วนที่มีปัญหาได้รับการปรับปรุงและแก้ไขอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการส่งข้อมูลการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศให้กรมศุลกากร
  2. ปฏิบัติการประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเพื่อจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  3. ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2. การคัดแยกสินค้าเพื่อรับการตรวจสอบ
  3. พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าและขาออกทางอากาศ
  4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์จากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกสินค้านำเข้าเร่งด่วนตามประเภทพิธีการศุลกากร
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศให้กรมศุลกากร ประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเพื่อจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศและแก้ไขปัญหาการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การส่งข้อมูลการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศให้กรมศุลกากร จะต้องจัดเตรียมข้อมูลการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศให้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ได้ระบุไว้ในสมรรถนะ พร้อมทั้งทำการจำแนกรายการตามบัญชีสินค้าให้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบตามข้อกำหนดในประมวลระเบียบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามภาคต่าง ๆ เช่น ประมวลภาค 2 ว่าด้วยพิธีการนำเข้า
  2. การประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเพื่อจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ จะต้องจัดเตรียมรายละเอียดของเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศเพื่อแจ้งรายการของเอกสารและพัสดุด่วนให้ครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินสมรรถนะ พร้อมทั้งดำเนินการให้ถูกต้องตามกฏระเบียบการปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรว่าด้วยพิธีการนำเข้า
  3. การแก้ไขปัญหาการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร จะต้องจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของเอกสารและพัสดุด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งทำการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรว่าด้วยการส่งออก พร้อมทั้งทำการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากรด้วยการนำเข้า
  4. ถูกต้องตามขั้นตอนการปฎิบัติพิธีการศุลกากรหมายถึง แนวทางปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการนำเข้าสินค้าประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ 1.การโอนถ่าย และหรือการยื่นข้อมูลใบขนสินค้า 2.การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูล 3. การชำระภาษีอากรขาเข้า และ 4.การตรวจและการปล่อยสินค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
กำหนดพิกัดอัตราภาษีของศุลกากร

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน