หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนขาเข้าจากต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-3-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนขาเข้าจากต่างประเทศ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน
ISCO 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (Import declaration) และการจ่ายค่าภาษีจาก e-payment

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
พิธีการสำหรับของเร่งด่วน (Express Consingnment)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10202.01 จัดทำใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าจากต่างประเทศ

1.ใบขนสินค้าสินค้าเร่งด่วนต่างประเทศได้ถูกจำแนกประเภทสินค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
2. ใบขนสินค้าสินค้าเร่งด่วนต่างประเทศได้บันทึกพิกัดตามประเภทสินค้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
3.ใบขนสินค้าสินค้าเร่งด่วนต่างประเทศได้ทำการบันทึกรายการอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
4. ใบขนสินค้าเร่งด่วนต่างประเทศได้รับการตรวจสอบรายการและจัดส่งให้กรมศุลกากรอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
5.ใบขนสินค้าเร่งด่วนต่างประเทศได้รับการตอบรับจากกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ

10202.02 ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า(Import declaration)

1.เอกสารใบขนสินค้าเร่งด่วนขาเข้าได้ถูกยื่นคำร้องขอนำสินค้าเข้าประเทศอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ
2.ใบขนสินค้าเร่งด่วนต่างประเทศได้รับการตรวจสอบรายการอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ

10202.03 ชำระค่าภาษีด้วยระบบ e-payment

1.ข้อมูลในการชำระค่าภาษีได้ถูกบันทึกลงในเอกสารใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมเอกสารแนบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เอกสารใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมเอกสารแนบได้ถูกตรวจสอบการจ่ายค่าภาษีได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.เอกสารใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมเอกสารแนบได้รับการยืนยันการหักค่าภาษีจากธนาคารอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4.เอกสารใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมเอกสารแนบได้รับการชำระเป็นเงินสดในกรณีที่ระบบเครือข่ายขัดข้องอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
  2.
ปฏิบัติการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า(Import declaration)
  3.
ปฏิบัติการจ่ายค่าภาษีจาก e-payment
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
  2.
การจัดทำใบขนสินค้าเร่งด่วนระหว่างประเทศ
  3.
ระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  4.
การส่งออกและนำเข้าสินค้าเร่งด่วนระหว่างประเทศ
  5.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนขาเข้าจากต่างประเทศ
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนขาเข้าจากต่างประเทศ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า(Import declaration) และการจ่ายค่าภาษีจาก e-payment
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนจากต่างประเทศ
จะต้องทำการจำแนกประเภทใบขนสินค้าสินค้าแร่งด่วนจากต่างประเทศและทำการบันทึกรายการสินค้าต่าง
ๆ ให้ถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในคู่มือการประเมินสมรรถนะ
พร้อมทั้งทำการการตรวจสอบรายการต่าง ๆ
อย่างครบถ้วนพร้อมมีเอกสารแนบที่แสดงการได้รับการอนุมัติความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  2.
การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (Import declaration)
จะต้องนำเอกสารใบขนสินค้าเร่งด่วน
  ขาเข้าไปยื่นคำร้องขอนำสินค้าเข้าประเทศตามกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการประเมินสมรรถนะและส่งให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  3.
การจ่ายค่าภาษีจาก e-payment จะต้องจัดเตรียมการทำบันทึกข้อมูลการชำระภาษีให้ถูกต้องตามเอกสารใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมเอกสารแนบเพื่อยื่นคำนวณค่าใช้จ่ายค่าภาษีได้อย่างถูกต้องตาม
กฎ ระเบียบการคำนวณภาษีอากรที่กำหนด
พร้อมทั้งทำการตรวจสอบการคำนวณการจ่ายค่าภาษีให้ถูกต้องตาม กฎ
ระเบียบการปฏิบัติการชำระภาษีอากรให้เจ้าหน้าที่ทำการอนุมัติใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมเอกสารแนบที่ได้ถูกอนุมัติการชำระภาษีที่ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  4.
ถูกต้องตามขั้นตอนการปฎิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ หมายถึง
แนวทางปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการนำเข้าสินค้าประกอบด้วย
4 ขั้นตอนได้แก่ 1.การโอนถ่าย และหรือการยื่นข้อมูลใบขนสินค้า
2.การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูล 3. การชำระภาษีอากรขาเข้า และ
4.การตรวจและการปล่อยสินค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนขาเข้าจากต่างประเทศ
บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน