หน่วยสมรรถนะ

จัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-068ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

จัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ
ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเปิดห่อสินค้าตามข้อกำหนด การประกอบสินค้าตามขั้นตอน และการจัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10613.01 เปิดหีบห่อสินค้าหลังการขนย้าย

1. หีบห่อสินค้ามีการตรวจสอบความเสียหายก่อนเปิดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2. หีบห่อสินค้าถูกเปิดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3. เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิดหีบห่อมีการบันทึกและส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10613.02 ประกอบสินค้าหลังการขนย้าย

1.ชิ้นส่วนสินค้าได้รับการตรวจนับถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2. สินค้าส่วนต่าง ๆ ถูกประกอบตามขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
3.สินค้าที่ประกอบเสร็จได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10613.03 จัดวางสินค้าหลังการขนย้าย

1. ข้อมูลสินค้าสถานที่จัดวาง มีการเตรียมการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.สินค้ามีการจัดวางตามตำแหน่งที่กำหนดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.สินค้ามีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการเปิดห่อสินค้าตามข้อกำหนด
  2.
ปฏิบัติการประกอบสินค้าตามขั้นตอน
  3.
ปฏิบัติการจัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการเปิดหีบห่อสินค้า
  2.
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการประกอบสินค้าแต่ละชนิด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนดโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


  

(ก) คำแนะนำ
  การจัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการเปิดห่อสินค้าตามข้อกำหนด
การประกอบสินค้าตามขั้นตอน การจัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การเปิดห่อสินค้า จะต้องตรวจสอบความเสียหายก่อนเปิดหีบห่อสินค้า
พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการเปิดหีบห่อและการส่งมอบเอกสารการเปิดหีบห่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2.
การประกอบสินค้า จะต้องตรวจนับชิ้นส่วนสินค้าตามจำนวนของสินค้าที่ได้ถอดประกอบ
และดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่ประกอบเสร็จได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3.
การจัดวางสินค้าตามตำแหน่ง
จะต้องจัดเตรียมข้อมูลของสินค้าและสถานที่ที่ใช้ในการจัดวาง
เพื่อจะได้วางตามตำแหน่งที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  4.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด
รับมอบพัสดุด่วนภายในประเทศจากสถานที่ของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน