หน่วยสมรรถนะ

ขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-065ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถ

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
ISCO 9329 คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าขึ้นรถและลงรถ และการขนย้ายสินค้าให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยในการทำงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10610.01 ตรวจสอบสินค้าขึ้นรถและลงรถ (Load and Unload)

1.แผนการตรวจสอบสินค้าขึ้นรถและลงรถได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. สินค้าขึ้นรถและลงรถได้รับการตรวจสอบถูกต้องตรงตามแผนและตามขั้นตอนที่กำหนด

10610.02 ดำเนินการขนย้ายสินค้าอย่างปลอดภัย

1.สินค้าได้รับการขนย้ายโดยคำนึงถึงการใช้พื้นที่เวลาและแรงงานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.สินค้าได้รับการขนย้ายเป็นไปตามหลักความปลอดภัยตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าขึ้นรถและลงรถ
  2.
ปฏิบัติการขนย้ายสินค้าให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.
ความรู้เกี่ยวกับประเภทของสินค้า
  2.
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  3.
ขั้นตอนการปฏิบัติงานขนย้านสินค้าขึ้นรถและลงรถ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.
เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถ
  2.
เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.
พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
(ก) คำแนะนำ
  การขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าขึ้นรถและลงรถ
การขนย้ายสินค้าให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัย
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.
การตรวจสอบสินค้าขึ้นรถและลงรถ จะต้องจัดทำแผนการตรวจสอบสินค้าขึ้นรถและลงรถ และดำเนินการตรวจสอบสินค้าว่าตรงตามแผนงานได้วางไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2.
การขนย้ายสินค้าให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยในการทำงาน
การขนย้ายจะต้องคำนึงถึงพื้นที่ เวลา และแรงงาน
เพื่อให้การดำเนินการขนย้ายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3.
หลักความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง การทำงานต้องมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการควบคุมและเป็นระเบียบในการทำงาน
และเป็นการป้องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน เช่น
แต่งกายรัดกุมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ใช้งานว่าอยู่ในสภาพพร้อม สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้ง ไม่เล่น
หรือหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
  4.
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง
ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถ
ขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน