หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-2-064ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการขนย้ายตามประเภทสินค้า และการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขนย้ายสินค้าเป็นไปตามหลักความปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10609.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการขนย้ายตามประเภทของสินค้า

1.อุปกรณ์ในการขนย้ายได้รับการเตรียมอย่างถูกต้องตามประเภทของสินค้าและตามแผนงานที่กำหนด
2. ใบตรวจสอบรายการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้าจัดทำได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลของอุปกรณ์ที่กำหนด

10609.02 ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขนย้ายสินค้าเป็นไปตามหลักความปลอดภัย

1.อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขนย้ายสินค้าได้รับการตรวจสอบก่อนการใช้งานอย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งานอุปกรณ์
2.อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการขนย้ายสินค้าถูกจัดเก็บและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งานอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการขนย้ายตามประเภทสินค้า
  2. ปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขนย้ายสินค้าเป็นไปตามหลักความปลอดภัย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการขนย้ายตามประเภทสินค้า
  2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  3. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้าโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการขนย้ายตามประเภทสินค้า การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขนย้ายสินค้าเป็นไปตามหลักความปลอดภัย
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการขนย้ายตามประเภทสินค้า จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ตามแผนงานที่จะดำเนินการขนย้าย เช่น รถเข็นของ พรม กล่อง ล้อเลื่อน เป็นต้น พร้อมทั้งจัดทำใบตรวจสอบการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  2. การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขนย้ายสินค้า จะต้องเป็นไปตามหลักความปลอดภัย โดยการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการทำงาน และดำเนินการจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ การบำรุงรักษาตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน